HOTĂRÂREA nr.165 Din 20. 12 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                 HOTĂRÂREA nr.165

                                                 Din 20. 12 2016

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru conducerea sedintelor Consiliului local din  luna ianuarie 2017

            Consiliul Local al oraşului  Jibou, întrunit în şedinţa ordinară din 20. 12. 2016

Având în vedere HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

            In temeiul art. 39(1) si 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1  – Se alege preşedinte de şedinţă  domnul  consilier Foltis Radu  pentru şedinţele   Consiliului Local din luna ianuarie 2017

            Art. 2 –  Prezenta se comunică cu:

  • preşedintele de şedinţă
  • domnii consilieri
  • dosar hotărâri

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                    Petran Doru Aurelian                                                     Contrasemnează:

                                                                              SECRETAR ORAS,

                                                                                Opriş Maria