HOTĂRÂREA Nr.76 din 14 iulie 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.76

    din  14 iulie 2016

privind completarea  comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orasului Jibou

          Consiliul Local al Orasului Jibou intrunit in sedinta extraordinara in data de 14 iulie 2016,

          Având în vedere prevederile art. 54  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          Având în vedere raportul comisiei de validare;

          În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare       

HOTARASTE:

          Art. 1 Se aprobă completarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local JIBOU, dupa cum urmeaza

– dl. TARBA ANDREI ALEXANDRU         pe listele PNL

– dl. TELEA MURESAN VALENTI N  pe listele PNL

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                Contrasemneaza:

          Muresan Augustin                                        Secretar oras,

                                                                             Opris Maria