HOTĂRÂREA NR 108 Din 29.08.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                               

HOTĂRÂREA NR  108

Din 29.08.2017

privind propunerea de schimbare a destinației  imobilului  situat în orașul Jibou

loc. Var  nr 103/A IV ,în care a funcționat Școala  cu claseleI-IV

 Consiliul local al orașului Jibou,

 Având în vedere:

    – adresa nr 8739/2017 a Consiliului Județean Sălaj –Direcția Generală de Asistență  Socială și Protecția Copilului prin care solicită să demarăm procedurile legale de dare în administrare și disponibilitatea de a realiza în parteneriat  un Centru de zi  pentru copiii  din orașul Jibou  în imobilul în care a funcționat Școala  cu clasele I-IV  loc. Var nr 103A. Imobilul face parte din domeniul public de interes local conform Anexei nr 4 ,poz.14 cod de clasificare 1.6.2.3a HG nr 966/2002 ,înscris în CF nr 51950-C2 cu destinație de Școala cu clasele I-IV;

   – Acordul  nr.1324 din 24.08.2018 a Liceului Tehnologic “Octavian Goga” Jibou privind avizarea favorabilă a schimbării destinației Școlii cu claseleI-IV  loc. Var nr 103A;

    – raportul de specialitate nr 9827 din 28.08. 2017  al Biroului urbanism, administrarea domeniului public și privat ;

     – expunerea de  motive  nr 9828 din 28..08. 2017  a domnului Primar;

     – avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr 1, 2,3  a Consiliului Local;

            Potrivit prevederilor Legii nr 213/1998 privind bunurile proprietate publică  , cu modificările și completările ulterioare , art 122 din Legea 1/2011 –legea educației naționale, Ordinului  nr 5819/2016al M.E.N C S privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat precum și condițiile necesare acordării acestuia .

            Văzând prevederile art.36 alin (2) lit d, din Legea  nr.215/2001 legea administrației  publice locale ,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  art 45 (3)din legea nr 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată cu modificările și completările ulterioare

Hotărăşte:

      Art.1 Se  aprobă propunerea de schimbare a destinației  imobilului  situate în orașul Jibou ,loc Var.103/A,înscris în CF nr.51950-C2 în care a funcționat  Școala cu clasele I-IV , în imobil la dispoziția Consiliului local al orașului Jibou ,pe o perioadă nedeterminată. Schimbarea  destinației va intra în vigoare de la data emiterii avizului  conform al ministrului

      Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar

      Art.3  Prezenta se comunică  cu :

            -Instituția Prefectului Județului Sălaj

            -Inspectoratul Școlar Județean Sălaj

            -Dl. Primar

            -Biroului urbanism, administrarea domeniului public și privat

            Serviciul Contabilitate

Presedinte de ședință                                                          Contrasemnează SECRETAR

         Csatlos Șandor                                                                                    Opriș Maria