HOTĂRÂREA nr.114 Din 26.09. 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ             

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.114

Din 26.09. 2017

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția  “ Reabilitarea  și modernizarea Gradiniței  cu program  normal nr. 2   din localitatea Jibou “

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

            -raportul de specialitate nr. 10.812/21.09.2017 al compartimentului  Investitii , managementul Proiectelor privind aprobarea investiției  “pentru “ Reabilitarea  și modernizarea Gradiniței  cu program  normal nr. 2   din localitatea Jibou “;

            -expunerea de  motive a domnului Primar;

            -avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local

            Potrivit prevederilor art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

            Văzând prevederile art. 36 alin (2) lit b, art 36 alin ( 4 ) lit. d,  din Legea  nr. 215/2001 legea administrației  publice locale   ,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul   art. 45  alin (2 și 3) din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

      Art.1  Se aprobă   indicatorii tehnico-economici pentru “ Reabilitarea  și modernizarea Gradiniței  cu program  normal nr. 2   din localitatea Jibou “ conform anexei parte integrantă din prezenta .

     Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentul investiții  ,managementul Proiectelor.

     Art.3  Prezenta  se comunică  cu :

            -Instituția Prefectului Județului Sălaj

            -Dl. Primar

            -Gradinița  cu program  normal nr. 2   din localitatea Jibou

            -Compartimentul investiții  ,managementul Proiectelor

            -Serviciul Contabilitate

            -Publicitate /dosar de ședință

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

                    Țăran Daniel                                                                                 Secretar oraș

                                                                                                                       Opriș Maria