HOTARAREA NR.35 Din 23 februarie 2016

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR.35

                                                Din 23 februarie 2016

Privind rectificarea modului de inscriere a nr. top din CF 2246 din art. 1 din HCL nr. 38/26.01.2001 privind incetarea dreptului de administrare al Protopopiatului Ortodox asupra terenului in suprafata de 1524 mp, situat in str. 1 Mai si atribuirea acestui teren Bisericii Ortodoxe nr. 2 Jibou.

            Consiliul Local al  oraşului Jibou,

            Având în vedere referatul nr.2386/2016 al Biroului urbanism privind necesitatea inscrierii corecte a nr. top. din CF 2246 din HCL nr. 38/26.01.2001 in sensul ca la tehnoredactarea  art. 1 numerele topografice s-au inscris fara spatiu intre acestea existand posibilitatea interpretarii eronate a acestora, expunerea de motive a d.nei viceprimar si avizuele comisiilor de specialitate nr. 1 si nr.3 ale Consiliului Local.

            In conformitate cu prevederile art. 36(2) lit.c coroborat cu art.123 alin 1 si 2  din

Legea nr. 215/2001, republicată;

            In temeiul  şi art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă inscrierea corecta  a nr. top din CF 2246 din art. 1 din  HCL nr.

38/26 iunie 2001 privind incetarea dreptului de administrare al Protopopiatului Ortodox asupra terenului in suprafata de 1524 mp, situat in str. 1 Mai si atribuirea acestui teren Bisericii Ortodoxe nr. 2 Jibou,   care va avea urmatorul continut:

CF 2246 nr.top  23/1/b    23/2   23/1/a/4   23/1/a/2    23/1/a/1     23/1/a/3    22/1

            Art.2 – Toate celelelate prevederi ale HCL nr. 38 din 26.iunie 2001 raman neschimbate.

            Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d.na viceprimar şi d-ra Ciascai Maria ,inspector urbanism.

            Art. 4 – Prezenta se comunică cu:

            –  D-na Viceprimar

–  Protopopiatul Ortodox 

– Biroul de Urbanism si amenajareaTeritoriului

– Institutia Prefectului Judetului  Salaj

– Mijloace de publicitate

– Dosar şedinţă

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                         Contrasemneaza:

              Vincze Ioan                                                                Secretar oras,

                                                                                                Opris Maria