HOTĂRÂREA nr. 55 din 30 mai 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 55

Din  30 mai 2017

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru conducerea ședintelor

Consiliului Local în  luna iunie  2017

            Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinta  ordinară .

Având în vedere HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

            În temeiul art.39(1) , 41  și 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

Hotărăşte:

            Art.1  Se alege preşedinte de şedinţă   domnul consilier  Cotuț Ștefan  pentru conducerea şedinţelor Consiliului Local din luna iunie 2017

            Art.2  Prezenta se comunică cu:

                        –  Dl primar

                        –  Institutia Prefectului Judetului Salaj

                        –  dosar şedinţă/ dosar hotarari

                        –  publicitate

                        –  persoana prevazuta la art 1 .

Președinte de ședință                                                Contrasemnează SECRETAR

     Almaș Ioan                                                                       Opriș Maria