HOTĂRÂREA nr.137 Din 08.09.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.137

Din  08.09.2020

privind rectificarea bugetului pe anul 2020

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

             -raportul de specialitate nr.10090/07.09.2020 prin care se propune rectificarea  bugetului pe anul 2020 pentru proiectul ”Servicii comunitare integrate pentru o viata de calitate- civic”;

-referatul de aprobare  nr.10089/07.09.2020 al domnului primar ;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;

-Referatul nr.10087/07.09.2020 a responsabilului financiar  al proiectelor;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2020 pentru proiectul ”Servicii comunitare integrate pentru o viata de calitate- civic” astfel:

                                                                                                                                                                  mii lei

         VENITURI                                                                                                                                     4.04

  42.69.00 subv de la bugetul stat catre bug locale

                    necesare  sustinerii derularii proiectelor  finantate

                    din fonduri externe nerambursabile                                                                       0.54 

  48.02.01  sume primite de la  UE/

                         sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                             3.50

     Pe cheltuieli aceste sume  se repartizeaza astfel:

         CHELTUIELI                                                                                                                               4.04 

Pentru proiectul “Servicii comunitare integrate pentru o viata  de calitate- civic”:

  CAP 65.03.02 INVATAMANT  Liceul Tehnologic Ocatvian Goga                               4.04

58.01.01  Finantare nationala                                                                                                         0.54 

58.01.02  Finantare externa nerambursabila                                                                            3.50

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

-Publicitate/mass media

            -Dosar hotarari

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ:

            COTUȚ   ȘTEFAN                                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA