HOTĂRÂREA  nr.85

Din  09.06.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                          HOTĂRÂREA  nr.85

Din  09.06.2022

privind  modificarea HCL nr.43/29.03.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții

Construire creșa mica în orașul Jibou, jud. Sălaj

Consiliul local al orașului Jibou;          

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr. 6881 / 26.05.2022 al domnului primar ;

-Raportul de specialitate nr. 6882 / 26.05.2022 al Compartimentul Management de proiecte si achizitii publice

-Comunicarea prin mijloace electronice, inregistrata la sediul Orașului Jibou sub nr.6819/25.05.2022 prin care se solicită modioficarea HCL nr. 43/2022;

Avizele favorabile ale  comisiilor de specialitate 1,2,3 ale consiliului local;

În temeiul prevederilor art 129 alin 1 alin 2  lit c si d ,art 139 (3)lit g, art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privid Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba modificarea HCL nr.43/29.03.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții

Construire creșa mica în orașul Jibou, jud. Sălaj si va avea urmatorul continut:

Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții PROIECT TIP – Construire creșa mica în orașul Jibou, jud. Sălaj.

Art.2  Se abrogă  art. 6 din HCL nr.43/2022, deoarece derularea obiectivelor de investitii prin PNCIPS nu presupune semnarea unui contract intre investitor si beneficiar.

Restul prevederilor rămân neschimbate.

Art.3 Cu ducerea la indeplinire a  prezentei se încredințeaza domnul primar și  Compartimentul Management de proiecte si achizitii publice.

Art.4 Prezenta se comunică cu ;

dl. Primar

Institutia Prefectului-Județul Sălaj

Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației

          Compartimentul Management de proiecte si achizitii publice

          Dosar hotarari/dosar de sedinta

Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ:

        CADAR ANAMARIA                       SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA