HOTĂRÂREA nr. 175 Din 19. 12. 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                     

HOTĂRÂREA nr. 175

Din 19. 12. 2017

Privind aprobarea Planului de măsuri privind   gospodărirea localităților  pe anul 2018

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

            – raportul nr.13.996 /04. 12 2017  al compartimentului  Disciplina în construcții și Protecția Mediului; 

            -expunerea de motive a d-lui Primar , avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu prevederile OG nr.21/2002 privind gospdărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002;

În temeiul art. 36(2)lit.d, (6) pct. 9 şi art. 45(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se aprobă Planul de măsuri privind   gospodărirea localităților  pe anul 2018 conform Anexei , parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl primar, dl. viceprimar , Serviciul de gospodărie comunală, Poliția locală, compartimentul  Disciplina în construcții și Protecția Mediului. 

            Art.3  Prezenta se comunică cu:    

            -dl.Primar

            -dl.viceprimar

            -Serviciul de gospodarie comunala

            -mijloace de publicitate

            -Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj

            -Dosar hotărâri

              -Poliția locală

              -Compartimentul  Disciplina în construcții și Protecția Mediului 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează:

            MICLE CORINA                                                                    SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                      OPRIȘ MARIA