HOTĂRÂREA NR.148

Din 04.11.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL     

            HOTĂRÂREA NR.148

Din 04.11.2022

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții:

”Construire centrala electrica fotovoltaica”

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al domnului Primar nr. 14060  / 03.11.2022;

-Raportul de specialitate nr.14060/03.11.2022al Compartimentului, Managementul Proiectelor si achizitii publice;

Potrivit prevederilor :

-Art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

-H.G  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

– Ordinul Ministerului  Investitiilor si proiectelor europene privind aprobarea “Ghidul Solicitantului axa prioritara 11:Masuri de imbunatatire a eficientei energetice si astimularea utilizarii energiei regenerabile la nivelul intreprinderilor,Obiectivul specific 11.2:Masuri de producere a energiei din surse regenerabile destinate autoritatilor administratiei publice locale in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020” nr 2793/13.10.2022.

– Finalizarea STUDIULUI DE  FEZABILITATE pentru obiectivul de investiții ” Construire centrala electrica fotovoltaica”.

         Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d, art 139 (1,3) din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

        În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

ART 1. Se aprobă proiectul ”Construire centrala electrica fotovoltaica” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară . 11:Masuri de imbunatatire a eficientei energetice si astimularea utilizarii energiei regenerabile la nivelul intreprinderilor.,Obiectivul specific 11.2:Masuri de producere a energiei din surse regenerabile destinate autoritatilor administratiei publice locale in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020” nr 2793/13.10.2022.. apelul de proiecte pentru sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul autorităților publice locale.

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului Construire centrala electrica fotovoltaica  în cuantum de 3.469.093,61 lei (inclusiv TVA).

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 280.380,86, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 53.801,50 lei reprezentând cofinanțarea proiectului Construire centrala electrica fotovoltaica 

ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului Construire centrala electrica fotovoltaica  pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local

ART 5. Se aprobă documentația proiectului și indicatorii tehnico-economici asociați acestuia, conform Anexei 1 la prezenta.

Art 5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului care decurg din modificări ale documentației tehnice ca urmare a măsurilor de atenuare/compensare a unui potențial impact asupra mediului, înțelegând că respectivele costuri sunt necesare pentru implementarea proiectului.

ART 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 7. Se împuternicește domnul primar, ing. GHIURCO DAN să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele ORASULUI JIBOU.

ART.8 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, Management de  Proiecte si Achiziții publice.

ART.9 Prezenta se comunică  cu :

                    -Instituția Prefectului -județul Sălaj

                    -Domnul Primar

                    -Compartimentul management de  Proiecte si achizitii publice

                    -Serviciul Contabilitate

                    -Publicitate /dosar de ședință 

      PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ

        FOLTIȘ FELICIAN RADU                        SECRETAR GENERAL OPRIS MARIA