HOTĂRÂREA nr.75 Din 28 iulie 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ           

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.75

Din 28 iulie 2017

Privind   rectificarea bugetului pe anul 2017

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

 Având în vedere:

-Expunerea de motive  nr 8468 din 19.07. 2017 a domnului Primar

– Raportul nr.8467/19.07.2017  al Biroului buget, finanţe, contabilitate privind rectificarea bugetului pe anul 2017,

Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local

            În baza prevederilor art. 58( 1) lit a din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

Hotărăşte:

Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2017 din excedentul bugetar al anului anterior pentru finantarea obiectivelor de investitii ,mai jos precizate  astfel :

             Cap.74.06.00 Canalizare

             Ch Capital

                                Canalizare pluvială                                        105,00

                                 Puncte gospodărești îngropate                      181,00

Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează dl. primar și doamna

Opriș Dorina șef Serviciu  buget, finanţe, contabilitate

Art.3  Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Biroul buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

            -Trezoreria Jibou

            -Dosar hotărâri

            -Publicitate /Mass-media

            Președinte de ședință                                                      Contrasemnează                      

                  Sarkozi Paul                                                             SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                          Opriş Maria