HOTĂRÂREA NR.4 Din 28.01.2020

ROMÂNIA                                                                  

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU                                        

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.4

Din 28.01.2020

Privind aprobarea   prelungirii contractului de inchiriere  nr. 247/2018

            Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere:

            – cererea nr 25/06.01.2020 a II Rusu Veronica Dorina in calitate de chirias prin care solicita prelungirea contractului  de închiriere nr.247/2018;

            – raportul de specialitate nr. 590/17.01.2020  al Serviciului contabilitate  prin care  propune aprobarea  prelungirii contractului de închiriere  nr.247/2018 ,       

-referatul de aprobare a domnului Primar și avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului local

               Vazand  prevederile art 129 (2) lit c , (4)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

            In temeiul  prevederile art 139 (1,3 ),art 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă  prelungirea  contractului de închiriere  nr.247/2018  pe o perioada de un an de zile  pentru un teren închiriat în suprafață de 50 mp în  orașul Jibou, str Wesselenyi Miklos nr. 3,  prin act adițional.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar Biroul urbanism și Serviciul Contabilitate.

            Art.3 Prezenta se comunică  cu :

-Instituția Prefectului județul Sălaj

-II Rusu Veronica Dorina

-Dl. Primar

-Serviciul Buget, finante, contabilitate, impozite si taxe locale

-Biroul urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat

-Publicitate /dosar de ședință 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ

            TARBA ANDREI                                                    SECRETAR GENERAL

                                                                                               OPRIȘ MARIA