HOTĂRÂREA NR. 81 din 26 noiembrie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR.81

                                                Din 26 noiembrie  2013

Privind alocarea unor fonduri Clubului Sportiv OMEGA SRL pentru acoperirea unei parti din cheltuielile de participare a trei sportivi la Campionatul National de Karate organizat la Brasov.

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 26 noiembrie  2013,

            Având în vedere:

– expunerea de motive a d.lui primarului privind  alocarea unor fonduri Clubului Sportiv OMEGA SRL pentru acoperirea unei parti din cheltuielile de participare a trei sportivi la Campionatul National de Karate organizat la Brasov.

–   solicitarea  Clubului Sportiv OMEGA SRL

– referatul nr.5465/2013 al Biroului buget, finanţe, contabilitate prin care se propune alocarea unor fonduri Clubului Sportiv OMEGA SRL pentru acoperirea unei parti din cheltuielile de participare a trei sportivi la Campionatul National de Karate organizat la Brasov.

–    avizele nr.5624 si 5625 din 25 noiembrie 2013    ale  comisiilor de specialitate nr.1 si nr.2 ale Consiliului Local

            In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

Art. 1 – Se aprobă alocarea sumei de 600 lei din bugetul local Clubului Sportiv OMEGA SRL pentru acoperirea unei parti din cheltuielile de participare a trei sportivi la Campionatul National de Karate organizat la Brasov.

            Art. 2 – Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează:

                 Stejerean Liviu                                                                  SECRETAR ORAS,

                                                                                                                Opris Maria