HOTARAREA NR.71 din 28 iulie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR.71

                                                  din 28 iulie 2015

Privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta d.nei Trifan Livia domiciliata in orasul Jibou, str. 1 Mai nr.7 bl.S.10 ap.16

            Consiliul Local al Orasului Jibou intrunit in sedinta ordinara in data de 28 iulie 2015,

Având în vedere:

            In baza prevederilor art.28 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul

minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. d, alin. 6 pct.2,3  şi art. 45(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                             Hotărăşte:

Art. 1 – Se aprobă acordarea unui ajutor financiar de urgenta in cuantum de 1000 lei Trifan Livia domiciliata in orasul Jibou, str. 1 Mai nr.7 bl.S.10 ap.16  pentru acoperirea unei parti din lucrarile de reparatii a apartamentului care este semnificativ  afectat ca urmare a producerii unui incediu.

.

            Art. 2 – Prezenta se comunica cu:

PRESEDINTE DE SEDINTA,

  Dumuta Mihaela                                                         Contrasemneaza:                                                                                                        SECRETAR ORAS,

                                                                                                                Opris Maria