HOTĂRÂREA nr.14

Din 31.01.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.14

Din 31.01.2023

privind  aprobarea  bugetului de functionare, aprobarea bugetului de dezvoltare,  aprobarea  bugetului pentru activitatile autofinantate și bugetul fondurilor externe nerambursabile, UAT oras Jibou  pentru anul  2023

            Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere:

        – raportul de specialitate  nr.1139 din  27.01.2023 al Compartimentului  Buget, Finanțe , Contabilitate ;

         – referatul de aprobare nr.1138/27.01.2023 a domnului Primar, avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

           Potrivit prevederilor Legii  nr. 368/2022  Legea bugetului de stat pe anul 2023 și prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

           Văzând  prevederile art 129 (2) lit b , (4) lit. a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

            În temeiul  prevederile art 139 alin 3 lit a,art 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

           Art.1 Se aproba  bugetul de functionare al UAT oraș Jibou pentru anul 2023 conform anexei 1 parte integranta din prezenta.

            Art.2 Se aprobă   bugetul de dezvoltare al UAT oraș Jibou pentru anul 2023 conform anexei 2 parte integranta din prezenta .

Art.3 Se aproba  bugetul pentru activitatile autofinantate al UAT oras Jibou  pentru anul  2023 conform anexei 3 parte integranta din prezenta .     

Art.4 Se aproba  bugetul fondurilor externe nerambursabile al UAT oras Jibou  pentru anul  2023.                                                 

 Art.5 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se  încredințează  domnul primar și Compartiment  Buget,Finanțe ,Contabilitate.

           Art.5  Prezenta se comunică cu:

            -Domnul Primar

            -Instituția Prefectului -Județul  Sălaj

            -Serviciul  Buget,Finanțe,Contabilitate, Impozite și taxe.

            -Trezoreria Jibou

            -Consiliul Județean Sălaj

            -Dosar de ședință/dosar hotărâri

            -Mass-media/publicitate

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ:

         CADAR  ANAMARIA                                SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                           TEGLAȘ RODICA 

Anexa 1 la HCL NR 14/2023
ORASUL JIBOU
BUGET FUNCTIONARE PE ANUL 2023
PREVEDERI BUGETARE PE PERIOADA 2024- 2026
 CODPROGRAM   2023PREVEDERI   2024PREVEDERI   2025PREVEDERI   2026
VENITURI TOTALE         20.243.480           21.414.000        21.919.000          22.187.000
Sume def  TVA  ptr cheltuieli descentralizate11.02.02          6.718.500             6.734.500          6.799.500            6.819.500
Sume def TVA ptr drumuri11.02.05               25.000                          –                         –                           –  
Varsaminte din sect. functionare37.02.03-6690520-2490500-1796500-1016500
Subv de la alte bugete42,02             954.500                456.000             456.000               456.000
VENITURI PROPRII         19.236.000           16.714.000        16.460.000          16.028.000
Impozit pe venit03.02.18               55.000                  55.000               55.000                 55.000
Cote def imp venit04.02.01        10.936.000           10.936.000        10.936.000          10.936.000
Sume repartizate din fondul  la dispozitia consiliului  judetean04.02.05          1.500.000                          –                         –                           –  
Impozit cladiri PF07.02.01.01             643.000                643.000             543.000               633.000
Impozit cladiri PJ07.02.01.02          1.720.000             1.670.000          1.620.000            1.520.000
Impozit teren PF07.02.02.01             200.000                180.000             170.000               170.000
Impozit teren PJ07.02.02.02             135.000                135.000             135.000               115.000
Impozit teren extravilan07.02.02.03             220.000                215.000             211.000               200.000
Taxe judiciare timbru07.02.03             273.000                262.000             266.000               215.000
Impozit spectacole15,02                 3.000                          –                         –                           –  
Imp mij transp PF16.02.02.01             840.000                780.000             770.000               680.000
Imp mij transport PJ16.02.02.02             225.000                200.000             180.000               155.000
Taxe tarif elib licente16.02.03             205.000                150.000             145.000               125.000
Alte taxe utilize bunuri16.02.50               25.000                  22.000               23.000                 22.000
Alte  imp si taxe18,02               43.000                  44.000               44.000                 42.000
Venit concesionari si inchirieri (redevente miniere)30.02.05.01             260.000                150.000             150.000               150.000
Venit concesionari si inchirieri30.02.05.30          1.200.000                800.000             820.000               790.000
Venit prest servicii33,02             102.000                102.000             102.000               100.000
Venituri din taxe administrative34,02                 1.000                          –                         –                           –  
Venit amenzi35,02             480.000                350.000             270.000               100.000
Diverse venituri36,02             170.000                  20.000               20.000                 20.000
CHELTUIELI TOTALCOD        20.243.480           21.414.000        21.919.000          22.187.000
Autoritati publice51.02.          4.739.580             5.455.000          5.705.000            5.905.000
Cheltuieli  personal           3.434.050             4.000.000          4.200.000            4.350.000
Cheltuieli  materiale           1.131.140             1.300.000          1.350.000            1.400.000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrat              180.000                155.000             155.000               155.000
Plati aferente anilor trecuti si recuperate in anul curent                (5.610)   
Alte serv publice generale  Evidenta persoanei si alte serv54,02             357.350                385.000             375.000               370.000
Cheltuieli  personal              305.350                325.000             315.000               310.000
Cheltuieli  materiale                  2.000                  10.000               10.000                 10.000
Fond  rezerva                50.000                  50.000               50.000                 50.000
Ordine publica                             Politie locala si protectie civila61,02             996.200             1.008.000          1.019.000               996.000
Cheltuieli  personal              967.700                977.000             988.000               965.000
Cheltuieli materiale                28.500                  31.000               31.000                 31.000
Invatamant65,02          2.720.850             2.737.000          2.802.000            2.822.000
Cheltuieli  materiale           1.436.350             1.335.000          1.400.000            1.420.000
CES              191.000                191.000             191.000               191.000
Burse           1.041.000             1.041.000          1.041.000            1.041.000
Tichete gradinita                52.500                  52.500               52.500                 52.500
Sanatate                                       Cabinet scolar, spital66,02             454.500                456.000             456.000               456.000
Cheltuieli  personal              449.000                450.000             450.000               450.000
Cheltuieli materiale                  5.500                    6.000                 6.000                   6.000
Cultura,recreere, religie67,02          1.180.700             1.185.000          1.222.000            1.165.000
Cheltuieli  personal              504.200                522.000             528.000               525.000
Cheltuieli  materiale              626.500                618.000             649.000               595.000
Asociatii si fundatii culturasi sport                50.000                  50.000               50.000                 50.000
Asistenta sociala68,02          5.368.500             5.500.000          5.540.000            5.590.000
Cheltuieli personal asistenti personali           1.485.500             1.510.000          1.550.000            1.600.000
Indemnizatii handicapati           3.348.000             3.450.000          3.450.000            3.450.000
Incalzire lemne-ajutor social              500.000                500.000             500.000               500.000
Ajutor urgenta                10.000                  10.000               10.000                 10.000
Asociatii si fundatii                25.000                  25.000               25.000                 25.000
Servicii si dezvoltare publica, Iluminat  si alim cu apa70,02          1.050.000             1.100.000          1.150.000            1.200.000
Cheltuieli materiale           1.050.000             1.100.000          1.150.000            1.200.000
Protectia mediului74,02          1.079.150             1.130.000          1.140.000            1.148.000
Cheltuieli personal              426.150                455.000             460.000               462.000
Cheltuieli materiale              653.000                675.000             680.000               686.000
Actiuni generale economice, comerciale si de munca80,02             343.000                435.000             455.000               485.000
Cheltuieli materiale              343.000                435.000             455.000               485.000
Transporturi, strazi84,02          1.953.650             2.023.000          2.055.000            2.050.000
Cheltuieli personal           1.253.650             1.303.000          1.305.000            1.300.000
Cheltuieli materiale              700.000                720.000             750.000               750.000
                                            PRIMAR,                                                       SERV CONTABILITATE,
                                  ING. GHIURCO  DAN                                                       OLAH ANCA
ANEXA 2 LA HCL NR.14/2023
BUGET DEZVOLTARE PE ANUL 2023
PREVEDERI BUGETARE PE PERIOADA 2024- 2026
 CODPROGRAM   2023PREVEDERI   2024PREVEDERI   2025PREVEDERI   2026
VENITURI TOTALE     25.668.920        2.490.500       1.796.500          1.016.500
Sume exced an precedent40.02.14       8.291.000                       –                        –                           –  
Sume primite in cadrul mecanismului decontarilor cererilor de plata40.02.16       6.582.000                       –                        –                           –  
Varsaminte din SF la SD37.02.04       6.690.520        2.490.500       1.796.500          1.016.500
Subventii  buget stat proiecte42,02       1.013.400                       –                        –                           –  
Sume primite UE48,02       3.092.000                       –                        –                           –  
CHELTUIELI TOTAL     25.668.920        2.490.500       1.796.500          1.016.500
Autoritati publice51.02.          172.000           500.000           250.000             150.000
Construire cladire multifunctionala S+P+E si reamenajare Piata Unirii             30.000           100.000             50.000               50.000
Reabilitare si reorganizare functionala sediul primariei Jibou si reamenajare piata Unirii, Jibou             50.000           400.000           200.000             100.000
Achizitii aparatura birou                                                                                                                    20.000   
Licente,programe                                                                                                                                   20.000   
Achizitie bust Alexandru Ioan Cuza             50.000   
Stema Romaniei                        2.000   
Invatamant65,02       7.102.620           490.500           296.500               16.500
Proiect Erasmus+ Shoot and Load, Liceul Tehn. Ion Agarbiceanu             30.620   
Bransamente utilitati la unitatile de invatamant             10.000   
Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladiri publice cu destinatia de unitati de invatamant la Gradinita cu program normal nr 3 Jibou           200.000           290.000           190.000               16.500
Reabilitarea si modernizarea Liceului Teoretic Ion Agarbiceanu             10.000           200.500           106.500 
Modernizare si extindere  Gradinita cu Program Prelungit  Prichindel Jibou           702.000   
Modernizare Liceul  Tehnologic Octavian Goga  si construire sala  de sport        3.150.000   
Reabilitarea si modernizarea  Scolii Gimnaziale  Lucian Blaga        3.000.000   
 Sanatate66,02            50.000   
Transfer spital pentru finantarea cheltuielilor de capital             50.000   
Cultura, sport, spatii verzi67,02          620.000   
Amenajare spatii de joaca si de petrecerea timpului liber in orasul Jibou           150.000   
Extindere capela           400.000   
Sistem supraveghere video spatii de joaca             70.000   
Serviii si dezvoltare publica70,02    10.131.000           800.000           550.000             350.000
Modernizare iluminat public in cartier Avram Iancu si introducere in subteran a fibrei optice             50.000   
REABILITARE SI RECONVERSIE FUNCTIONALA CLADIREA SCOLII -SAT CUCEU, ORASUL JIBOU             10.000   
REABILITARE SI RECONVERSIE FUNCTIONALA CLADIREA SCOLII -SAT HUSIA, ORASUL JIBOU             10.000   
REABILITARE SI RECONVERSIE FUNCTIONALA CLADIREA SCOLII -SAT RONA, ORASUL JIBOU             10.000   
Dotari unitati de invatamant             50.000   
Construire teren sintetic multifunctional sport           500.000   
Plan de mobilitate urbana durabila la nivelulorasului Jibou si a satelor apartinatoare           180.000   
Renovare energetica moderata a blocurilor I26, A12, G1, G2 cartier Avran Iancu, Orasul Jibou           100.000   
Renovare energetica moderata a blocurilor I16, I14, I12, I10, G8, G6, I22, I20, I18, G18, G16, G14,G12, G10 cartier Avram Iancu, Orasul Jibou           200.000   
Renovare energetica aprofundata a blocurilor de locuinte din cartierul Garoafelor, Orasul Jibou             10.000   
Studiu de coexistenta retele electrice in orasul jibou pentru Modernizare coridor de mobilitate urbana Parc Industrial-P-ta 1 Decembrie 1918-Var-Jibou             50.000   
Studiu de coexistenta retele electrice in orasul jibou pentru Modernizare coridor de mobilitate urbana Parc Industrial -sat Cuceu-Jibou             23.000   
Studiu de coexistenta retele electrice in orasul jibou pentru Modernizare coridor de mobilitate urbana Parc Industrial-Rona-Husia-Jibou             20.000   
Reparatii ambulatoriu de specialitate (policlinica)             10.000   
Construire bloc de locuințe de serviciu pentru specialști S+P+4E           150.000   
DOTAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE INTEGRAT AL SPITALULUI ORASENESC JIBOU „DR.TRAIAN HERTA”        2.300.000           500.000           250.000             150.000
Centrala electrica fotovoltaica in orasul Jibou, judetul Salaj           270.000   
Construire cresa mica in orasul Jibou judetul Salaj             20.000   
Audit energetic privind economisirea si folosirea rationala a energiei                                   63.400   
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in jud Cluj si Salaj in perioada 2014-2020           291.000   
Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in orasul Jibou, jud.Salaj(fondul de mediu)            200.000   
Introducere retele electrice in subteran pe strazile Nuferilor si Stadionului           500.000   
Imbunatatira servicilor medicale prin construirea Spitalului Local Jibou cu deservirea populatiei din nord-estul judetului             20.000           300.000           300.000             200.000
Constructii de locuinte  pentru tineri – ANL in orasul Jibou             50.000   
Ext.mod.ret.apa AC. MF 797/94           908.200   
Canalizatie subterana pentru fibra optica pe strazile Nuferilor si Stadionului           150.000   
Modernizare iluminat public in orasul Jibou si satele apartinatoare        3.715.400   
Instalatii pentru hidranti pentru institutii publice             10.000   
Construire bazin de inot didactic             20.000   
Construire  Sala de sport cu tribuna cu 180 locuri             30.000   
Regenerare urbana cartier Avram Iancu orasul Jibou si satele apartinatoare           110.000   
Extindere canalizare la satele apartinatoare orasului Jibou: Rona, Husia, Cuceu, Var           100.000   
Salubritate74,02          120.000   
Sistem supraveghere video zone vulnerabile           120.000   
Strazi84,02       3.843.300           700.000           700.000             500.000
Extindere strada Viitorului           100.000   
Modernizare si canalizare pluviala pe str 1 Mai           200.000   
Modernizare coridor de mobilitate urbana Parc Industrial-p-ta 1 Decembrie 1918 -sat Var oras Jibou             30.000   
Modernizare coridor de mobilitate urbana Parc Industrial-Rona Husia oras Jibou             30.000   
Modernizare coridor de mobilitate urbana Parc Industrial-sat Cuceu oras Jibou             30.000   
Amenajare zona de promenada pe valea Apa sarata Jibou             30.000   
Construire drum centura sud, orasul Jibou           500.000           300.000           350.000             200.000
Reabilitare pod peste paraul Cioncas           300.000   
Drum colector aferent drumului de Centura Est Jibou (str. Agrijului)           100.000   
Reparatii sant str.Lautarilor           138.300   
Reparatii capitale strazi sate Cuceu, Rona, Husia        1.500.000           250.000           200.000             150.000
Reparatii pe strazi in orasul Jibou           100.000           150.000           150.000             150.000
Extindere Parc Industrial orasul Jibou           100.000   
Microbus           250.000   
Utilaj Unimog           250.000   
Parcometre           110.000   
Afisaj electronic             50.000   
 Totem             25.000   
 Alte actiuni economice – Proiecte dezvoltare87,02       3.630.000   
Participare la capitalul social al societatilor comerciale     
Transferuri interne FRDS           150.000   
Servicii comunitare integrate pentru o viata  de calitate civic     
Reabilitare si modernizare Piata Agroalimentara din orasul Jibou, Judetul Salaj           150.000   
Modernizarea infrastructurii rutiere si de servicii pentru cresterea calitatii vietii in or Jibou        3.330.000   
PRESEDINTE DE SEDINTACONTRASEMEAZA
CADAR ANAMARIASECRETAR GENERAL DELEGAT
TEGLAS RODICA
ANEXA 3 LA HCL NR 14/2023
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023
LA ACTIVITATILE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
PREVEDERI BUGETARE PE PERIOADA 2024- 2026
DENUMIRE INDICATORCODPROGRAM   2023PREVEDERI   2024PREVEDERI   2025PREVEDERI   2026
 PIATA70,10    
VENITURI TOTALE           143.800            145.000           148.000            150.000
Venituri din prestari servicii si alte activitati33,10          143.800            145.000           148.000            150.000
CHELTUIELI TOTAL           143.800            145.000           148.000            150.000
Cheltuieli  personal           107.800            110.000           113.000            115.000
Cheltuieli materiale              36.000               35.000              35.000               35.000
 INVATAMANT65,10    
VENITURI TOTALE           371.000            370.000           370.000            370.000
Venituri din concesiuni si inchirieri30.10.05             12.000               10.000              10.000               10.000
Venituri din prestari servicii si alte activitati33,10          359.000            360.000           360.000            360.000
CHELTUIELI TOTAL           371.000            370.000           370.000            370.000
Cheltuieli materiale           371.000            370.000           370.000            370.000
PRESEDINTE DE SEDINTACONTRASEMNEAZA
CADAR ANAMARIASECRETAR GENERAL DELEGAT
TEGLAS RODICA
BUGETUL DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2023
PREVEDERI BUGETARE PE PERIOADA 2024- 2026
DENUMIRE INDICATORCODPROGRAM   2023PREVEDERI   2024PREVEDERI   2025PREVEDERI   2026
FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA87,08    
TOTAL VENITURI          248.550               –                –                  –  
Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila37.08.06         150.000               –                –                  –  
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare40.08.15.02            86.770               –                –                  –  
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-202142.08.75            14.780               –                –                  –  
TOTAL CHELTUIELI          248.550               –                –                  –  
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021            Obiectiv: Extindere retea canalizare pe strada Lautarilor si Caramidarilor58,31         248.550               –                –                  –  
                                            PRIMAR,                                                       SERV CONTABILITATE,
                                  ING. GHIURCO  DAN                                                       OLAH ANCA