Hotararea nr. 38 din 29 aprilie 2014

ROMANIA

JUDEŢUL SALAJ

ORAS JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 38

                                        Din 29 aprilie 2014

Privind aprobarea bilantului contabil pe  anul 2013 al SC Parc Industrial SRL  Jibou

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară, în 29 aprilie 2014,

            Având în vedere  expunerea de motive a d-lui primar, referatul de specialitate al  SC Parc Industrial SRL Jibou cu nr.64/2013 privind bilantul contabil  pe anul 2013, precum şi avizul comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local.

In conformitate cu prevederile:

– Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Legea nr.82/1991, legea contabilitatii, republicata

– Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

– OUG nr.37/2008 privind  masurie conomico-financiare in domeniul bugetar, la nivelul operatorilor economici;

– OUG nr.79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificarile si completarile ulterioare,

            In baza prevederilor art.36(2) lit.”a” (3) lit.c  din Legea nr. 215/2001, republicată;

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                     Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă bilantul contabil pe  anul 2013 al  SC Parc Industrial SRL Jibou- acţionar unic Consiliul Local,  conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2- Prezenta se comunică la:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            Contrasemnează:

  Sarkozi Paul                                                                                  SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                                  Opriş Maria