HOTĂRÂREA nr.147 Din 28.09.2021 Privind numirea reprezentantilor Consiliului Local în Consiliul de Administraţie

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.147

Din 28.09.2021

Privind numirea reprezentantilor  Consiliului Local  în  Consiliul de Administraţie  

Consiliul local al orasului Jibou,

Având în vedere:

            -referatul  nr.11749 din 21.09.2021 a secretarului oraşului Jibou prin care se propune numirea reprezentantilor Consiliului local în Consiliul de Administrație 

            -Solicitările unităților de învățământ;

-referatul de aprobare a d-lui primar nr. 11748 din 21.09.2021 şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2.

            În conformitate cu art  96 alin.2 lit.a Legea nr  1/2001 – legea educaţiei cu modificările și completările  ulterioare, OUG 75/18.06.2018 privind asigurarea calității educației;

            Văzând prevederile  Ordinului  nr  5154/2021 din 30 august 2021pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar  ;

            În temeiul art. 129(2) lit.d  şi art.196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Oraşului Jibou în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Jibou, pentru anul şcolar 2021-2022, după cum urmează:

1.Grădinița cu P.P „Prichindel„:  

                        -dl Petrean Doru Aurelian

2.Școala Gimnazială Lucian Blaga:

                        –dl Chiș Ciprian

                        -dl Big Valentin

3.Liceul Tehnologic Octavian Goga:        

                        -dna Cadar Anamaria

                        -dl Szanto Ioan

                        -dl Sicora Cosmin

4.Liceul Teoretic Ion Agârbiceanu:          

                        -dl Pintea Victor

                        – dl Almaș Ioan

            Art.3 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează  persoanele menționate mai sus.

            Art.4  Prezenta se comunică cu:

            -Persoanelor desemnate la art. 1 și 2

           -Unităţilor de învăţământ

            -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

            -Mijloace de publicitate

            -Dosar hotărâri /dosar ședință

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ:         BIG VALENTIN                            SECRETAR GENERAL OPRIȘ   MARIA