HOTĂRÂREA nr.133 Din 31.08.2021 privind prelungirea contractului de închiriere a bunului imobil: teren în suprafață de 14,25 mp situat în localitatea Jibou , str.1 Mai Nr.14 ,suprafață de teren cu destinație de spațiu comercial

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

     HOTĂRÂREA  nr.133

Din  31.08.2021

privind prelungirea contractului de închiriere a bunului imobil: teren în suprafață de 14,25 mp situat în localitatea Jibou , str.1 Mai Nr.14 ,suprafață de teren cu destinație de spațiu comercial

Consiliul local al orașului Jibou,

         Având în vedere:

         -raportul de specialitate Nr.10822 din 27.08.2021al Compartimentului contabilitate prin care se propune prelungirea contractului de închiriere a bunului imobil: teren în suprafață de 14,25 mp situat în localitatea Jibou , str.1 Mai Nr.14 ,suprafață de teren cu destinație de spațiu comercial;

         -referatul de aprobare nr. 10821 din  27.08.2021al domnului Primar și avizul favorabil  a comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 ale Consiliului local;

         -cererea nr. 10434 din 17.08.2021, d-nul Cosma Aurel , în calitate de administrator al societății PROGRESUL SCM  prin care ne solicită prelungirea pe o perioada de încă 1 an a contractului de închiriere pentru spațiul în suprafață de 14,25 mp situat în localitatea Jibou , str.1 Mai Nr.14 ,suprafață de teren cu destinație de spațiu comercial,HCL nr.51/31.05.2005 privind închirierea prin licitație publică a terenului ;

     În conformitate  cu prevederile   art.129  alin (2) lit  c, coroborat cu alin (6) lit. a, din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

         În temeiul prevederilor art.196 alin.1 lit.a,  din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

                                                     HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă  prelungirea  contractului de închiriere  nr. 5454 din 22.07. 2005 prelungit succesiv prin acte adiționale pentru terenul în suprafață de 6,25 mp situat în localitatea Jibou, str.1 Mai nr 14, cu 6 luni de zile.

         Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentul contabilitate.

         Art.3 Prezenta se comunică  cu :

– Instituția Prefectului- județul Sălaj

– Dl. Primar

– Compartimentul Contabilitate

– Publicitate /dosar de ședință 

– SC PROGRESUL SCM 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

TĂMĂȘAN OVIDIU                 SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA