HOTĂRÂREA NR. 163 Din 28. 11. 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.  163

Din 28. 11. 2017

Privind rectificarea bugetului  pe anul 2017

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.11.2017

            Având în vedere:

    – Expunerea de motive nr 13.671/24.11.2017 a domnului Primar;

    – Raportul nr. 13.670/24. 11.2017 al Biroului buget, finanţe, contabilitate privind necesitatea rectificării bugetului pe anul 2017 potrivit deciziei nr SJG/STZ/3830/22.11.2017 a A. J.F.P. Sălaj;

    – Decizia nr SJG/STZ/3830/22.11.2017 a A.J.F.P. Sălaj privind  majorarea sumelor  defalcate din TVA  pentru cheltuieli descentralizate 11.02.02, pe anul 2017;

    – avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local;

            În baza prevederilor art.19  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1   Se aprobă rectificarea bugetului pe anul 2017,potrivit anexei parte integrantă din prezenta .

            Art. 2 Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Biroul buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj

            -Trezoreria Jibou

            -Dosar hotărâri

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează:

            BUJOR IOAN                                                                        SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                      Opriș Maria