HOTĂRÂREA nr.149 Din 26.10.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.149

Din  26.10.2020

Privind  aprobarea contului de execuție  bugetară pe trim. I 2020

 la Spitalul Orășenesc Jibou

   Consiliul Local al Oraşului Jibou:

   Având în vedere:

            -raportul nr.2720/14.10.2020 al Spitalului Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța inregistrat la primaria orasului Jibou cu nr.11523/22.04.2020 privind aprobarea contului de executie bugetară pe trim III 2020 la Spitalul Orasenesc Jibou;

-Referatul de aprobare nr.11625/19.10.2020  a   domnului Primar ;

– Raportul nr11626/19.10.2020 Serviciului Buget finante contabilitate, impozite si taxe locale

            -avizul favorabil  al comisiilor de specialitate a Consiliului Local

Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            În baza prevederilor art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară  al Spitalului Orășenesc Jibou Dr Traian Herța  pe trim.III 2020 astfel:

NR CRT VENITURI COD PREVEDERI INITIALE 2020 PREVEDERI TRIM. III 2020 INCASARI/PLATI 30.09.2020
  VENITURI TOTALE   13.170.400 9.963.400 8.908.402
  Venituri din prest. servicii 331008 341.720 257.720 273.273
  Venituri din contractele incheiate cu casele de asig. sociale de sanatate 331021 4.645.000 3.472.000 3.164.763
  Venituri din contractele incheiate  cu directiile de sanatate publica 331030 1.586.000 1.201.000 1.087.249
  Venituri din contract incheiate  cu directiile de sanatate din sume alocate din venituri proprii ale MS 331031 10.000 8.000 6.407
  Donatii si sponsorizari 371001 14.300 14.300 14.266
  Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru seciunea de dezvoltare 401502 40.380 40.380 40.380
  Subv. din bug. locale  pt. finatarea ch. curente din domeniul sanatatii 431010 260.000 260.000 260.000
  Subv. din bug. locale  pt. finatarea ch. de capital din domeniul sanatatii 431014 120.000 120.000 0
  Subv. din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pt. acoperirea cresterilor salariale 431033 6.153.000 4.590.000 4.062.064
  CHELTUIELI TOTALE   13.170.400 9.963.400 8.907.452
  CH. PERSONAL 10 11.119.000 8.298.000 7.568.214
  CH. MATERIALE   din care 20 1.891.020 1.505.020 1.298.858
  Bunuri si servicii 20.01 830.500 662.500 616.173
  Reparatii curente 20.02 104.000 80.000 38.079
  Hrana 20.03 164.000 119.000 91.064
  Medicamente si materiale sanitare 20.04 633.020 507.020 427.213
  Obiecte inventar 20.05 99.000 78.000 69.360
  Alte chelt (depl., preg. profesionala, alte chelt.)   60.500 58.500 56.969
  CH. DE CAPITAL din care 71 160.380 160.380 40.380
  Alte active fixe 710130 40.380 40.380 40.380

EXCEDENT 950 ron

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și  Spitalul orasenesc  Jibou Dr Traian Herța..     

Art.3 Prezenta se comunică cu:

            -Domnul Primar

            -Spitalul Orasenesc Jibou Dr Traian Herța

            -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

            -Dosar hotărâri

            -Publicitate

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ:

         SARKOZI PAUL                                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                  OPRIȘ MARIA