HOTĂRÂREA nr.105 Din 27.07.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

       HOTĂRÂREA  nr.105

Din  27.07.2021

Privind  aprobarea  contului de executie bugetara  incheiat la

30 Iunie 2021 la Spitalul Orășenesc Jibou

   Consiliul Local al Oraşului Jibou:

   Având în vedere:

        -raportul nr.1923/09.07.2021 al Spitalului Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța inregistrat la Primaria orasului Jibou cu nr.8903/09.07.2021 privind aprobarea contului de executie bugetară 30 Iunie 2021 la Spitalul Orasenesc Jibou;

-Referatul de aprobare nr.8902/09.07.2021  al   domnului Primar ;

         -Avizul favorabil  al comisiilor de specialitate al Consiliului Local

Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

         În baza prevederilor art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară  incheiat la 30 Iunie 2021 la Spitalul Orășenesc Jibou astfel:

NR CRTVENITURICODPREVEDERI INITIALE 2021PREVEDERI TRIMESTRIALE 2021INCASARI/PLATI 30.06.2021
 VENITURI TOTALE 18.110.0009.165.0008.505.321
 Venituri din prest. servicii331008516.000260.000253.631
 Venituri din contractele incheiate cu casele de asig. sociale de sanatate3310216.029.0003.070.0002.619.724
 Venituri din contractele incheiate  cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la BS3310301.446.000726.000602.652
 Venituri din contractele incheiate  cu directiile de sanatate publicadin sume alocate din venituri proprii ale MS3310319.0004.0000
 Subv. din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii43101075.00000
 Subv. din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii43101475.00075.0000
 Subv. din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pt. acoperirea cresterilor salariale4310339.960.0005.030.0005.029.314
 CHELTUIELI TOTALE 18.110.0009.165.0008.485.616
 CH. PERSONAL1015.160.0007.615.5007.430.247
 CH. MATERIALE   din care202.875.0001.474.5001.055.369
 Bunuri si servicii20.011.124.000551.500445.339
 Reparatii curente20.02150.000150.00045.636
 Hrana20.03144.00069.00059.476
 Medicamente si materiale sanitare20.041.327.000631.000468.006
 Obiecte inventar20.05115.00063.00034.922
 Alte chelt (depl., preg. profesionala, alte chelt.) 15.00010.0001.990
 CH. DE CAPITAL din care7175.00075.0000
 Masini, echip. si mijl. de transport71010253.00053.0000
 Rk aferente activelor fixe710300022.00022.0000

EXCEDENT 19.705 ron( Sectiunea  functionare )

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și  Spitalul orasenesc  Jibou Dr Traian Herța.. 

Art.3 Prezenta se comunică cu:

         -Domnul Primar

         -Spitalul Orasenesc Jibou Dr Traian Herța

         -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

         -Dosar hotărâri

         -Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

ALMAȘ IOAN                        SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA