HOTĂRÂREA NR.139 din 27. 11. 2018

HOTĂRÂREA NR.139

Din 27. 11. 2018

privind alocarea sumei de 2500 lei Parohiei „Sfantul Proroc Daniel si Sfantul Mare Mucenic Gheorghe „pentru realizarea Concertului de colinde „SOSIT-A PRAZNICUL IARĂ„ , Editia a VIII a

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

-Expunerea de motive nr. 14.182 /20.11.2018 a domnului Primar;

-Raportul nr. 14.181 /20.11.2018 al Biroului buget, finanţe, contabilitate privind locarea sumei de 2500lei Parohiei „Sfantul Proroc Daniel si Sfantul Mare Mucenic Gheorghe „pentru realizarea Concertului de colinde „SOSIT-A PRAZNICUL IARĂ„ , Editia a VIII a, pentru  achiziționarea  a 250 pachete  pentru copii participanti;

– cererea  nr. 81/20.11.2018 a Parohiei „Sfantul Proroc Daniel si Sfantul Mare Mucenic Gheorghe „ din orașul Jibou;

– Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local ;

În temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1   Se aprobă  alocarea sumei de 2500 lei din bugetul local Parohiei „Sfantul Proroc Daniel si Sfantul Mare Mucenic Gheorghe „  pentru realizarea Concertului de colinde „SOSIT-A PRAZNICUL IARĂ„ , Editia a VIII a, pentru  achiziționarea  a 250 pachete  pentru copii participanti.

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

Art 3 Prezenta se comunică cu:

-Dl.Primar

-Serviciul l buget, finanţe, contabilitate

-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

-Trezoreria Jibou

– Parohia„Sfantul Proroc Daniel si Sfantul Mare Mucenic Gheorghe „

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Publicitate/mass media

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

            SARKOZI PAUL                                                         SECRETAR ORAȘ

                                                                                                Opriș Maria