HOTĂRÂREA nr.60 Din 22.05.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU               HOTĂRÂREA nr.60

Din 22.05.2019

privind modificarea și completarea HCL nr. 56/ 14.05.2019 pentru aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul nr. 927/29.01.2019-proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM NORMAL NR 2 DIN ORAȘUL JIBOU

            Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

– raportul de specialitate nr.6464/21.05.2019 al compartimentului management de proiecte, investiții și achiziții publice;

– expunerea de motive a domnului primar și avizul  favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local;

 În conformitate cu prevederile art. 71, alin (1) din OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice  și a unor măsuri fiscal bugetare,modificarea  și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

            Potrivit prevederilor art. 36, alin.( 2) lit.b, alin.( 4), lit. d, art. 115,alin. (1) lit. b, din Legea administrației publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările și completările;

            În temeiul prevederilor art. 45 (3) din legea nr.215/2001 legea administrației publice locale cu modificările ulterioare, republicată, cu modificările și completările ulteriore;

HOTĂRAȘTE:

            Art.1 Se aprobă modificarea art. 1 din HCL nr. 56/2019 și va avea următorul conținut:

”Se aprobă suplimentarea contractului nr. 927/29.01.2019-proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM NORMAL NR 2 DIN ORAȘUL JIBOU cu suma de 180.313,05 lei fără TVA, la care se adaugă TVA, valoare rezultată în urma aplicării prevederilor OUG 114/2018„ iar valoarea totală a contractului va fi de 1.496.102,30 lei fără TVA.

Art.2 Se aprobă asigurarea finanțării de la bugetul local pentru valoarea rezultată în urma aplicării prevederilor OUG 114/2018.

Art.3 Se aprobă încheirea Actului Adițional la Contractul nr. 927/29.01.2019-proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM NORMAL NR 2 DIN ORAȘUL JIBOU, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se revocă HCL nr. 15/2019.

            Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul Primar și compartimentul management de proiecte, investiții și achiziții publice.

            Art.6 Prezenta se comunică cu :

-Dl. Primar

-Instituția Prefectului –județul Sălaj

-compartimentului management de proiecte ,investitii si achizitii publice

-Serviciul contabilitate  

-Dosar hotarari/dosar de sedinta

-Publicitate / mass-media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ

MICLE CORINA                                                  SECRETAR ORAȘ, OPRIȘ MARIA