HOTĂRÂREA NR.177 Din 22.08.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR.177

Din 22.08.2019

Privind prelungirea contractului de închiriere nr. 12164 din 20.12.2010,pe o perioadă de 1 (un) an, având ca obiect locuinta  situată  în orașul Jibou, str.Ronei nr.23

            Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere:

     – raportul de specialitate nr. 15163 din 06.12. 2019 al Serviciului buget finante, contabilitate, impozite si taxe locale  prin care se propune aprobarea  prelungirii contractului de închiriere nr. 12164 din 20.12.2010, pe o perioadă de 1 (un) an, având ca obiect locuinta  situată  în orașul Jibou, str.Ronei nr.23;

– adresa nr. 15107 din 05.12.2019  d-nul Rezmives Vasile  ,domiciliat în orașul Jibou,str.Ronei nr.23  se adresează Consiliului local  Jibou cu rugămintea de a- i prelungii prin act adițional;

-Referatul de aprobare   nr. 15162/ 06.12.2019 al Primarului orașului Jibou și avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului local;

-art. 1810 alin(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil ,republicată ,cu modificările ulterioare -Tacita relocaţiune – Dacă, după împlinirea termenului, locatarul continuă să deţină bunul şi să îşi îndeplinească obligaţiile fără vreo împotrivire din partea locatorului, se consideră încheiată o nouă locaţiune, în condiţiile celei vechi, inclusiv în privinţa garanţiilor.

-OUG nr.40/1999  privind protecția chiriașilor cu modificările și completările ulterioare,-

-H .G.R nr.310/2007 privind actualizarea tarifului lunar al chiriei lei/mp practicat pentru  spatiile cu destinația de locuință aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale,

-HCL nr.125/2010 privind repartizarea unui imobil situat în str.Ronei nr.23

                 În conformitate  cu prevederile   art.129  alin.(1), alin(.2) lit.c), alin.(6)lit.a, din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

         În temeiul prevederilor art.196 alin. 1 litera. a,  din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;                                      

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă  prelungirea  contractului de închiriere nr. 12164 din 20.12.2010, pe o perioadă de 1 (un) an, având ca obiect locuinta  situată  în orașul Jibou, str.Ronei nr.23,  prin act adițional.

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul Buget, finanțe, contabilitate.

            Art.3 Prezenta se comunică  cu :

-Instituția Prefectului județul Sălaj

-Dl. Primar

-Serviciul Contabilitate

-Publicitate /dosar de ședință 

-Rezmives Vasile 

            -Publicitate/mass media

            -Dosar hotarari

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ:

         ANTON VASILE                                                              SECRETAR GENERAL

                                                                                                     OPRIȘ MARIA