HOTĂRÂREA nr. 59 Din 20.04.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                      HOTĂRÂREA  nr. 59

                                           Din  20.04.2021

privind  trecerea unui imobil -teren inscris in cartea  funciara  nr 54020 cadastral 54020  din domeniul public al orasului  Jibou  si  administrarea Consiliului local in domeniul privat al orasul  Jibou si administrarea Consiliului local JIBOU

Consiliul local al al orașului Jibou;          

Având în vedere:

  – Referatul de aprobare nr.5612 /16.04.2021 al domnului primar privind privind  trecerea unui imobil -teren inscris in cartea  funciara  nr 54020 cadastral 54020  din

domeniul public al orasului  Jibou  si  administrarea Consiliului local in domeniulprivat al orasul  Jibou si administrarea Consiliului local JIBOU

-adresa nr 5570/16.04. 2021  prin care Uat oras Jibou este instiintat de catre  Agentia  Nationale pentru locuinte  ca obiectivul de investitii privind construirea unui bloc de locuinte P+3 si 16 unitati locative este inclus la finantare si necesitatea  trecerii imobilului din domeniul public in domeniul privat al orasului

–  Raportul de specialitate nr 5613/16.04. 2021 al Biroului Urbanism ,administrarea domeniului public si privat al orasului privind privind  trecerea unui imobil -teren inscris in cartea  funciara  nr 54020 cadastral 54020  din domeniul public al orasului  Jibou  si  administrarea Consiliului local in domeniul privat al orasul

 Jibou si administrarea Consiliului local JIBOU

Justificarea  temeinica a incetarii uzului public local consta in construirea unui bloc de locuinte P+3 si 16 unitati locative  de catre ANL ,respective includerea  la finantare  a investitiei

 – avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local.

  În baza prevederilor art.  361 (2,3) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

In temeiul prevederilor art 129 alin 1 alin 2  lit c si d , art 139 (3)lit g ,art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privid Codul Administrativ;

HOTARASTE

   Art 1 Se aproba trecerea unui imobil -teren inscris in cartea  funciara  nr 54020 cadastral 54020 in suprafata de 3450 mp  din domeniul public al orasului  Jibou  si  administrarea Consiliului local in domeniul privat al orasul  Jibou si administrarea Consiliului local JIBOU . Terenul este amplasat in cart. 1Mai I str. Garoafelor ,avand urmatoarele  vecinatati ;

Nord –  str.Garoafelor si blocul O2

Est  – Valea Apa Sarata

Vest –Scoala Gimnaziala Lucian Blaga

Sud – Gradinita nr 3

    Art 2 Cu ducerea la indep-linire a  prezentei se incredinteaza domnul primar si  biroul urbanism.

  Art 3 Prezenta se comunica cu ;

  • dl. Primar
  • Institutia Prefectului-Jud. Salaj
  • Biroul Urbanism ,administrarea domeniului public si privat al orasului
  • Dosar hotarari/dosar de sedinta
  • Publicitate
  • Mass-media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

     PINTEA VICTOR                     SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA