HOTĂRÂREA NR. 20 din 26 martie 2013

ROMANIA

JUDEŢUL SALAJ

ORAS JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 20

                                                Din 26 martie 2013

     Privind aprobarea  bugetului local de dezvoltare pentru anul 2013

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în 26 martie 2013,

            Având în vedere  proiectul de hotarare avizat de Grupul de lucru interinstitutional judetean Salaj,  referatul de specialitate nr.1242/2013  al biroului buget, finanţe, contabilitate privind principalele prevederi ale bugetului local de dezvoltare pe anul 2013,  precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

Văzând adresa nr.4986/04.03.2013 a D.G.F.P. Salaj si adresa nr.3064/22.03.2013 a Consiliului Judeţean Sălaj;

            In conformitate cu prevederile art.39 din Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

            In baza prevederilor Legii nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013.

            In conformitate cu prevederile art.36(2) lit.b, (4) lit. a  din Legea nr. 215/2001, republicată

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă bugetul local de dezvoltare  pe anul 2013 conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 – Cu ducerea la în deplinire a prezentei se încredinţează dl.Primar- Eugen Bălănean şi d.na Opris Dorina- sef serviciu buget, finante, contabilitate, impozite si taxe locale.

            Art. 3 – Prezenta se comunică la.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            Contrasemnează:

   Indreieş Ana-Claudia                                                             SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                            Opris Maria