HOTARAREA NR. 55 din 30 iulie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ
ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR. 55

                                                Din 30 iulie 2013

Privind aprobarea numarului de posturi, organigrama  si  statul de functii, a   aparatului de specialitate al Primarului, a activitatilor subordonate  si a serviciilor  publice din subordinea Consiliului local

            Consiliul Local  al Orasului Jibou intrunit in sedinta ordinara in data de 30 iulie 2013,

            Având în vedere expunerea de motive a d.lui primar cu nr.3592/17.07.2013  privind necesitatea incadrarii  in numarul  maxim de posturi aprobat, pentru asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, respectiv reducerea  cheltuielilor in institutiile si autoritatile publice  potrivit reglementarilor  legale in vigoare, referatul compartimentului de specialitate nr. 3595 din 17.07.2013,  nota de fundamentare nr. 3593/17.07.2013;avizele comisiilor de specialitate nr.3771, 3772, 3773 din 29 iulie 2013 si avizul nr.27550/2013 al ANFP.           

            In baza prevederilor:

– OUG nr.77/2013 privind stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice loccale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

– art.107 din Legea nr. 188/1999 -privind statutul functionarilor publici, republicata  cu modificarile si completarile ulterioare ;

-Legii nr. 161 /2003- privind unele masuri pentru asigurarea  transparentei  in exercitarea  demnitatilor publice, a functiilor publice  si in mediul de afaceri, prevenirea  si sanctionarea coruptiei, cu completarile ulterioare ;

-Legii nr. 53/2003 –Codul muncii, republicat, cu modificarilor si completarile ulterioare

– OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si  completarea Legii nr. 273 /2006 

privind finantele publice locale, precum si stabilirea unor masuri  financiare ;

-Legii nr. 284/3010, Legea cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

-OUG nr.84/2012 privind salarizarea personalului bugetar in anul 2013;

            In temeiul art.   45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificartile si completarile ulterioare,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă  noua organigrama  si  statul  de functii nominal, rezultate din reorganizarea institutiei, potrivit OUG nr.77/2013 si avizate de ANFP, conform anexelor nr.1 si nr.2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art 2.  Cu ducerea la indeplinire a  prezentei se incredinteaza dl.primar Balanean Eugen si d.na Teglas Rodica, consilier compartimentul resurse umane.           

Art. 3. Prezenta se comunica cu :

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                     Contrasmeneaza,

   Boian Radu                                                                           Secretar oras,

                                                                                                Opris Maria