HOTĂRÂREA NR. 50 din 25 iunie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ
ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 50

                                                Din 25 iunie 2013

Privind aprobarea statului de funcţii al Aparatului de specialitate al Primarului orasului Jibou si Serviciului politiei locale

            Consiliul Local al oraşului Jibou întrunit în şedinţă ordinară în data de 25 iunie 2013,

            Având în vedere referatul de specialitate nr. 2534/21.05.2013 al Biroului resurse umane, Nota de fundamentare  privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului,  expunerea de motive  nr.2535/2013, avizul favorabil nr.3195/2013   al comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului Local şi Adresa A.N.F.P nr.9204/2013;

            In baza prevederilor  Legii nr. 188/1999 -privind statutul functionarilor publici, republicta, cu modificarile si completarile ulterioare ;

            In temeiul art. 36(2) lit. a şi  art.  45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă  reactualizarea statului de functii  din   aparatul de specialitate al Primarului si Serviciului Politia Locala Jibou, ca urmare a promovarii in grad profesional superior a unor functionari publici de executie, conform Anexei  care  face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.Primar şi d-na Teglaş Rodica, inspector resurse umane.

             Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează:

  Rus Dan                                                         Secretar oraş:Opriş Maria