PROIECT DE HOTARARE privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local pentru luna august 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SLAJ

ORAŞUL JIBOU

PRIMAR

                                                PROIECT DE HOTARARE

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru  luna august 2013

Primarul orasului Jibou,

Având în vedere HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

            In temeiul art. 39(1) si 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se alege preşedinte de şedinţă  d.ra  consilier Neagota Victoria  pentru conducerea şedinţelor Consiliului Local din luna aprilie 2013.

            Art. 2 –  Prezenta se comunică cu: