HOTĂRÂREA nr.118

Din 09.09.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                      HOTĂRÂREA nr.118

Din 09.09.2022

Privind numirea reprezentantilor  Consiliului Local  în Comisia  de Evaluare a  Calitatii  Educatiei   (CEAC)

Consiliul local al orasului Jibou,

Având în vedere:

          -referatul  nr.10971 din 08.09.2022 a secretarului oraşului Jibou prin care se propune numirea reprezentantilor Consiliului local în Comisia  de Evaluare a  Calității  Educației  (CEAC);

          -Solicitările unităților de învățământ;

-referatul de aprobare a d-lui primar nr. 10970 din 08.09.2022 şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2.

          În conformitate cu art  96 alin.2 lit.a Legea nr  1/2001 – legea educaţiei cu modificările și completările  ulterioare, OUG 75/18.06.2018 privind asigurarea calității educației;

          Văzând prevederile  art.4 din Ordinul nr.4619 din 22.09.2014  al Ministerului  Educației Naționale pentru aprobarea Metodologiei Cadru  de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație  din unitățile de învățământ  ,cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 129(2) lit.d  şi art.196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Oraşului Jibou în Comisia  de Evaluare a  Calitatii  Educatiei   (CEAC), pentru anul şcolar 2022-2023, după cum urmează:

1.Grădinița cu P.P „Prichindel„:         

                    -dl Pașcalău Vlad

2.Școala Gimnazială Lucian Blaga:     

                    -dl Pop Cornel                  

3.Liceul Tehnologic Octavian Goga:    

                    -dl Șigovan Flaviu            

4.Liceul Teoretic Ion Agârbiceanu:     

                    -dl Pop Emmanuel

          Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează  persoanele menționate mai sus.

           Art.3  Prezenta se comunică cu:

          -Persoanelor desemnate la art. 1 și 2

           -Unităţilor de învăţământ

          -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

          -Mijloace de publicitate

          -Dosar hotărâri /dosar ședință

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ:

         ȘIGOVAN FLAVIU                     SECRETAR GENERAL OPRIȘ   MARIA