HOTĂRÂREA nr. 136 Din 29.09.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA  nr. 136

Din  29.09.2019

Privind desemnarea unui reprezentat al Consiliului local în comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar

Consiliul local al orasului Jibou,

Având în vedere:

-referatul  nr.11.545 din 20.09.2019 a secretarului oraşului Jibou prin care se propune desemnarea unui reprezentat al Consiliului local în comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar;

            -Solicitarea  Grădiniței Prichindel nr.980/19.09.2019;

-referatul de aprobare a d-lui primar nr.11.544/20.09.2019 şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2.

            În conformitate cu Legea nr  1/2001 – legea educaţiei cu modificările și completările  ulterioare;

            Văzând prevederile  OMECT nr.1409/29.06.2007;

            În temeiul art. 129(2) lit.d  şi art.196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează dl Anton Vasile reprezentat al Consiliului local în comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar la Grădinița Prichindel.

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și persoana menționată mai sus.

            Art.3  Prezenta se comunică cu:

            -Persoana desemnată la art. 1

           -Unităţilor de învăţământ

            -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

            -Mijloace de publicitate

            -Dosar hotărâri /dosar ședință

  PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ

     RUS DAN                                        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA