Proiecte si hotărâri ale Consiliului Local – 2023

Ianuarie 2023

HOTĂRÂREA NR. 1 Din 10.01.2023 privind aprobarea documentatiei de urbanism:  ”Plan Urbanistic Zonal pentru reglementare zona de instituții și servicii în zona strazii Ronei„

HOTĂRÂREA NR. 2 Din 10.01 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții: „REABILITARE SI RECONVERSIE FUNCTIONALA CLADIREA SCOLII -SAT HUSIA, ORASUL JIBOU

HOTĂRÂREA NR. 3 Din 10.01 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții: „REABILITARE SI RECONVERSIE FUNCTIONALA CLADIREA SCOLII -SAT CUCEU, ORASUL JIBOU

HOTĂRÂREA NR. 4 Din 10.01 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții: „REABILITARE SI RECONVERSIE FUNCTIONALA CLADIREA SCOLII -SAT RONA, ORASUL JIBOU

HOTĂRÂREA NR. 5 Din 10.01 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții: „Construire cladire multifunctionala S+P+E si reamenajare Piata Unirii

HOTĂRÂREA NR. 6 Din 10.01 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții:  “DRUM COLECTOR AFERENT DRUMULUI DE CENTURA EST JIBOU ( STR AGRIJULUI)“

HOTĂRÂREA NR. 7 Din 17.01.2023 pentru modificarea HCL 189/2021 privind aprobarea participării ORASULUI JIBOU la „Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Stații de reîncarcare vehicule electrice în orașul Jibou, jud. Sălaj”

HOTĂRÂREA NR. 8 Din 17.01.2023 Privind actualizarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al UAT Oras Jibou, prin completarea cu două imobile –  Pasune sat Cuceu

HOTĂRÂREA NR. 9 din 31.01.2023 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Sicora Cosmin Ionel, precum și vacantarea locului de consilier local

HOTĂRÂREA NR. 10 Din  31.01.2023 privind aprobarea  rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar  în UAT oraș Jibou  pentru anul școlar 2023-2024 retea scolara

HOTARAREA NR. 11 din  31.01.2023 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2022 din excedentul bugetului local

HOTARAREA NR. 12 din  31.01.2023 privind utilizarea excedentului din anii precedenți

HOTARAREA NR. 13 din  31.01.2023 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2022 din excedentul bugetului local

HOTĂRÂREA NR. 14 Din 31.01.2023 privind  aprobarea  bugetului de functionare, aprobarea bugetului de dezvoltare,  aprobarea  bugetului pentru activitatile autofinantate și bugetul fondurilor externe nerambursabile, UAT oras Jibou  pentru anul  2023

HOTĂRÂREA NR. 15 Din 31.01.2023 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la SC Parc Industrial SRL pe anul 2023 buget parc

HOTĂRÂREA NR. 16 Din 31.01.2023 Privind aprobarea listei de investiții pe anul 2023

HOTĂRÂREA NR. 17 Din 31.01 2023 privind aprobarea modificarii Statului de funcții al Spitalului Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța stat de functii

HOTĂRÂREA NR. 18 Din 31.01 2023 privind aprobarea Planului Strategic al Spitalului Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța Plan strategic

HOTĂRÂREA NR. 19 Din 31.01.2023 privind  aprobarea  bugetului pe anul 2023 al Spitalului Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța buget spital

HOTĂRÂREA NR. 20 Din 31.01.2023 privind aprobarea modificarii Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului orașului Jibou și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Jibou Stat de functii UAT

HOTARAREA  NR. 21 in 31.01.2023 privind achizitionarea  unor  servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare, in instanta a UAT oras Jibou

HOTĂRÂREA NR. 22 Din  31.01.2023 Privind privind alocarea și plata cheltuielilor de judecată și a altor sume pronunțate în hotărâri judecătorești definitive

HOTĂRÂREA NR. 23 Din 30.01.2023 privind aprobarea modificarii Statului de funcții la Serviciul Salubrizare Jibou prin transformarea postului vacant de muncitor necalificat in muncitor calificat

HOTĂRÂREA NR. 24 Din 31.01.2023 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  februarie  2023

Februarie 2023

HOTĂRÂREA nr. 25 Din 13.02.2023 privind aprobarea modificarii Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului orașului Jibou și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Jibou Stat de functii UAT

HOTĂRÂREA NR. 26 13.02.2023 privind aprobarea modificarii HCL 175 din 12.12.2022 Anexa 1 si Anexa 2 HCL 26

HOTĂRÂREA NR. 27 Din 13.02.2023 privind aprobarea modificării HCL nr. 176/2022 Anexa 1 si Anexa 2 HCL 27

HOTĂRÂREA NR. 28 Din 13.02.2023 privind aprobarea rezultatelor inventarierii anuale a elementelor de activ și pasiv și casarea unor bunuri

HOTĂRÂREA  NR. 29 Din  13.02.2023 Privind aprobarea Studiului de Oportunitate realizat pentru  concesionarea prin Licitație deschisa a unei suprafețe de 50Ha teren cu categoria de folosință pășune, proprietate privata a orasului  Jibou situată în extravilanul orașului Anexa

HOTĂRÂREA NR. 30 din  13.02.2023 privind  aprobarea PROTOCOALELOR  DE  COLABORARE în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963 între Ministerul Muncii si Solidarității Sociale și UAT- ORAȘ JIBOU Anexa Protocol 1  Anexa Protocol 2 

HOTĂRÂREA NR. 31 din 15.02.2023 privind depunerea proiectului: ”Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în orașele Jibou, Șimleu Silvaniei și Cehu Silvaniei, Județul Sălaj”

HOTĂRÂREA NR. 32 din 15.02.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: ”Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în orașele Jibou, Șimleu Silvaniei și Cehu Silvaniei, Județul Sălaj”

HOTĂRÂREA NR. 33 din 15.02.2023 privind implementarea proiectului: ”Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în orașele Jibou, Șimleu Silvaniei și Cehu Silvaniei, Județul Sălaj”

HOTĂRÂREA NR. 34 Din 20.02.2023 privind aprobarea implementarii proiectului pentru investitia ” Extindere retea de canalizare in satele apartinatoare Orasului Jibou: Cuceu, Rona, Husia si Var”

HOTĂRÂREA nr. 35 Din 24.02.2023 privind acordarea burselor școlare pe anul 2023

HOTĂRÂREA  nr. 36 Din 24.02.2023 privind aprobarea  programului anual și al  Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general pentru  anul 2023

HOTĂRÂREA NR. 37 Din   24.02.2023 privind aprobarea actualizării proiectului și regulamentului de înscriere și participare precum și alocarea de sume necesare pentru desfășurarea activităților organizate în cadrul proiectului “ Viceprimar pentru o zi !”

HOTĂRÂREA NR. 38 Din   24.02.2023 Privind prelungirea contractul de închiriere nr.1680/29.03.2013 (închiriere 14 stâlpi -pe strada 1 Mai , în vederea amplasării cablurilor de telecomunicații) prelungit prin actul adițional nr. 4605/03.04.2018

HOTĂRÂREA nr. 39 Din 24.02.2022 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesiune  nr.3471 din 11.03.2016 de la SC GRAMI FINCA SRLla DOSA DANIEL VET SRL

HOTĂRÂREA NR. 40 Din  24.02.2023 Privind privind alocarea și plata cheltuielilor de judecată și a altor sume pronunțate în hotărâri judecătorești definitive

HOTĂRÂREA nr. 41 Din 24.02 2023 privind aprobarea modificarii Statului de funcții al Spitalului Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța

HOTARAREA NR. 42 din  24.02.2023 privind actualizarea art.1 din HCL 5/25.01.2022 privind încheierea unui protocol de colaborare cu un operator specializat și autorizat în gestionarea câinilor fără stăpân

HOTĂRÂREA NR. 43 Din 24.02.2023 privind modificarea și completarea prevederilor Regulamentului actualizat de atribuire/livitare locuri de parcare în parcările de domiciliu/reședință aprobat prin HCL nr.160/22.11.2022

HOTĂRÂREA NR. 44 Din 24.02.2023 Privind aderarea orașului Jibou la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  ”Valea Barcăului”

HOTĂRÂREA  nr. 45 Din  24.02.2023 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  martie 2023

Martie 2023

HOTĂRÂREA  nr. 46 din 02.03.2023 privind completarea HCL nr.199/2022 privind aprobarea coridorului de expropriere  și  a declanșării procedurii de expropriere   a unor  terenuri pentru realizarea  lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „ Îmbunătățirea serviciilor medicale prin construirea Spitalului local Jibou cu deservirea populației din nord estul județului Sălaj ”

HOTĂRÂREA nr. 47 Din 13.03.2023 privind modificarea componenței Comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local al orașului Jibou- Comisia pentru  activități socio-culturale, culte învățământ, sănătate și familie, protecție copii, tineret și sport

HOTĂRÂREA nr. 48 Din 13.03.2023 privind rectificarea bugetului  pe trimestrul I anul 2023

HOTĂRÂREA  nr. 49 Din  13.03.2023 privind prelungire contractul de închiriere nr.1679/29.03.2013 (închiriere 6 stâlpi în vederea amplasării cablurilor de telecomunicații) prelungit prin acte adiționale succesive ultimul fiind AA nr.2/17.05.2022

HOTĂRÂREA nr. 50 Din 28.03.2023 privind acordarea avizului Consiliului Local al orașului Jibou pentru prestarea de servicii funerare de către  SC Alex Comerț și Servicii S.R.L

HOTĂRÂREA nr.  51 Din 28.03.2023 Privind aprobarea situațiilor financiare ale SC Parc Industrial SRL la 31.12.2022

HOTĂRÂREA nr. 52 Din 28.03.2023 privind rectificarea bugetului  pe trimestrul I anul 2023

HOTĂRÂREA NR. 53 Din 28.03.2023 privind aprobarea Strategiei de Dezoltare Locală a orașului Jibou pentru perioada 2021-2027

HOTĂRÂREA nr. 54 Din 28.03.2023 Privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) la nivelul UAT Orașul Jibou

HOTĂRÂREA NR. 55 Din  28.03.2023 Privind privind alocarea sumei de 4180 lei pentru decontul cheltuielilor și onorariul expertului din Dosarul nr. 739/1752/2018*

HOTĂRÂREA nr. 56 Din 28.03 2023  privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “MODERNIZARE   CORP C1 SI AMENAJARE TEREN DE SPORT DIN CADRUL  LICEULUI TEHNOLOGIC OCTAVIAN GOGA”

HOTĂRÂREA nr. 57 Din 28.03 2023 privind aprobarea Grupului de Lucru Local ( GLL) și al Planului Local de Acțiune pentru incluziunea romilor

HOTĂRÂREA  nr. 58 din  28.03.2023 privind aprobarea coridorului de expropriere si  declansarea procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publica de interes local  a   terenurilor  in suprafata totala  de 2780 mp inscrise in CF 52057 Jibou  , CF 52229 Jibou  , CF 52136 Jibou, CF 51757 Jibou, CF 54060 Jibou, CF 51984 Jibou, CF 52125 Jibou, CF 52114 Jibou, CF 52152 Jibou, CF 52303 Jibou, CF 52083 Jibou , CF 51207 Jibou , CF 51206 Jibou , CF 55099 Jibou, CF 52056 Jibou , CF 52092 Jibou , CF 52072 Jibou , CF 54898 Jibou, CF 51894 Jibou, CF 55029 Jibou     pentru realizarea obiectivului de investitii “Construire drum colector aferent drumului de Centura est Jibou (str. Agrijului) ‘’

HOTĂRÂREA NR. 59 din  28.03.2023 privind încheierea unui contract de permanență/intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea eventualelor atacuri cauzate de exemplarele de urs brun ( anexa) cu un gestionar de fond cinegetic

HOTĂRÂREA nr. 60 Din 28.03.2023 privind mandatarea primarului Oraşului Jibou în A.G.A. ADI ECODES să exprime un vot referitor la ajustarea tarifelor practicate în cadrul  Contractului de delegare Nr.479 din 07.12.2016

HOTĂRÂREA nr. 61 Din 28.03.2023 privind închirierea pajiștilor prin atribuire directă  în suprafață de 230,8457 Ha  aflate în proprietatea privată a UAT Oraș Jibou

HOTĂRÂREA nr. 62 Din 28.03.2023 privind “Atestarea apartenenței la domeniul privat al UAT Oraș Jibou a doua imobile – terenuri intravilane situate pe str. Morii

HOTĂRÂREA  nr. 63 Din  28.03.2023 Privind acordarea dreptului de uz şi servitute asupra unor terenuri aparţinând domeniului public al Oraşului Jibou

HOTĂRÂREA  nr. 64 Din  28.03.2023 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  aprilie 2023

HOTĂRÂREA nr. 65 Din 28.03 2023 Privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru dezvoltarea transportului public la nivelul Orasului Jibou

HOTĂRÂREA nr. 66 Din 28.03 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții:  MODERNIZARE STRADA VIITORULUI DIN ORASUL JIBOU

HOTĂRÂREA  nr. 67 Din  28.03.2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare între UAT Oraș Jibou și Compania de apă Someș S.A. în vederea  realizării branșamentelor de apă și canal

HOTĂRÂREA  nr. 68 Din  28.03.2023 privind aprobarea Studiului Urbanistic de Regenerare Urbană la nivelul UAT Orașul Jibou    

HOTĂRÂREA  nr. 69 Din  28.03.2023 privind aprobarea parteneriatului și alocarea de sume în cadrul proiectului „PATRULA DE RECICLARE”  

HOTĂRÂREA nr. 70 Din 30.03.2023 Privind modificarea HCL nr.117/2022 privind numirea reprezentanților  Consiliului Local  în  Consiliul de Administraţie  

Aprilie 2023

HOTĂRÂREA nr. 71 Din 13.04.2023 privind aprobarea depunerii proiectului ”HUB – Habitate Utile în Bibliotecile din județul Sălaj” spre finanțare în cadrul PNRR

HOTĂRÂREA NR. 72 Din 13.04.2023 privind modificarea HCL 175/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SATELE APARȚINĂTOARE ORAȘULUI JIBOU: CUCEU, RONA, HUSIA ȘI VAR”

HOTĂRÂREA NR. 73 Din 13.04.2023 privind modificarea HCL 18/2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN SATELE APARTINATOARE ORASULUI JIBOU: CUCEU, RONA, HUSIA ȘI VAR”

HOTĂRÂREA nr. 74 Din 13.04.2023 privind aprobarea participării orașului Jibou la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanţare cu Administraţia Fondului pentru Mediu

HOTĂRÂREA nr. 75 Din 13.04.2023 Privind rectificarea bugetului pe trim II anul 2023

HOTĂRÂRE NR. 76 Din 13.04.2023 Privind modificarea suprafețelor unor imobile cuprinse în Anexa la HCL nr.192/29.12.2017 privind modificarea, completarea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc  domeniul public al orașului Jibou

HOTĂRÂREA nr. 77 Din  25.04.2023 Privind  aprobarea contului de executie bugetară al UAT Oraș Jibou  încheiat la 31 martie 2023

HOTĂRÂREA  nr. 78 Din  25.04.2023 Privind aprobarea contului de execuție bugetară al Spitalului Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța încheiat la 31 Martie 2023

HOTĂRÂREA  nr. 79 Din 25.04.2023 privind modificarea nivelului valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale, amenzilor, prin indexarea cu rata înflației în procent de 13.8 %, începând cu anul fiscal 2024

HOTĂRÂREA NR. 80 Din 25.04.2023 privind darea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, către Spitalul Orășenesc „Dr. Traian Herța”  a imobilului situat în  Jibou str. Libertății, nr.25A, bl. L17, ap.4

HOTĂRÂREA  nr. 81 Din  25.04.2023 Privind prelungirea contractului de închiriere pentru spațiul comercial din localitatea Rona

HOTĂRÂREA NR. 82 Din  25.04.2023 privind alocarea sumelor pentru decontul cheltuielilor și onorariul experților în Dosarul nr.2766/1752/2019 și Dosarul nr.998/84/2022

HOTĂRÂREA nr. 83 Din  25.04.2023 privind acordarea unor premii elevilor cu rezultate foarte bune la olimpiadele școlare și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora, precum și alte premii pentru anul școlar 2022-2023

HOTĂRÂREA nr. 84 Din 25.04.2023 privind aprobarea concesiunii prin licitație cu plic închis a unei suprafețe de 500.000 mp situat în extravilanul localității Cuceu, Orasul Jibou,  înscris în CF 55154, aparținând domeniului privat UAT Oraș Jibou, în vederea construirii unei centrale electrice fotovoltaice

HOTĂRÂREA  nr. 85 Din  25.04.2023 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  Mai 2023

HOTĂRÂREA NR. 86 Din 25.04.2023 privind aprobarea cotizațiilor anuale în vederea exercitării activității de audit public intern prin Compartimentul specializat constituit la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare „Valea Barcăului”

HOTĂRÂREA nr. 87 Din 25.04.2023 Privind completarea HCL nr. 74/13.04.2023, în vederea participării orașului Jibou la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanţare cu Administraţia Fondului pentru Mediu

HOTĂRÂREA NR. 88 Din 25.04.2023 privind aderarea Orașului Jibou la Parteneriatul  ”GAL SAMUS POROLISSUM„

HOTĂRÂREA nr. 89 Din 23.05.2023 Privind aprobarea contului de executie bugetară al UAT Oraș Jibou, încheiat la 31.12.2022

HOTĂRÂREA  nr. 90 Din  23.05.2023 Privind aprobarea contului de execuție bugetară al Spitalului Orășenesc Jibou ”Dr. Traian Herța”, încheiat la 31.12.2022

HOTĂRÂREA nr. 91 Din 23.05.2023 Privind alocarea sumei de 15.000 lei pentru desfășurarea activităților dedicate zilei internaționale a copilului 1 IUNIE

HOTĂRÂREA  nr. 92 Din  23.05.2023 Privind prelungirea contractului de închiriere a terenului în suprafață de 12 mp situat în localitatea Jibou, str.Wesselenyi Miklos în zona Liceului tehnologic Octavian Goga

HOTĂRÂREA  nr. 93 Din  23.05.2023 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  iunie 2023

HOTĂRÂREA nr. 94 Din 31.05.2023 privind rectificarea bugetului pe trimestrul II anul 2023

HOTĂRÂREA nr. 95 Din 31.05.2023 privind aprobarea CORIDORULUI DE MOBILITATE INTEGRAT pentru obiectivul de investiții: MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANA PARC INDUSTRIAL – RONA – HUSIA, ORASUL JIBOU

HOTĂRÂREA nr. 96 Din 31.05.2023 privind aprobarea CORIDORULUI DE MOBILITATE INTEGRAT pentru obiectivul de investiții: MODERNIZARE CORIDOR DE MOB URBANA PARC INDUSTRIAL – PTA 1 DEC 1918 – SAT VAR, ORASUL JIBOU

HOTĂRÂREA nr. 97 Din 31.05.2023 privind aprobarea CORIDORULUI DE MOBILITATE INTEGRAT pentru obiectivul de investiții: Modernizare Coridor de Mobilitate urbana Parc Industrial –Sat Cuceu, orașul Jibou

Iunie 2023

HOTĂRÂREA nr. 98 Din 09.06.2023 privind rectificarea bugetului pe trimestrul II anul 2023

HOTĂRÂREA nr. 99 Din 09.06.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția  ”Renovare energetică moderată a blocurilor I16-I14-I12-I10, BL. G8-G6-I22-I18,BL. G18-G16-G14-G12-G10, Orașul Jibou”

HOTĂRÂREA nr. 100 Din 09.06.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția  “Renovare energetică moderată a blocurilor Bl. I26, Bl. AI2, Bl. G1, Bl. G2  Orașul Jibou”

HOTĂRÂREA nr. 101 Din 13.06.2023 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Orășenesc Jibou ”Dr. Traian Herța

HOTĂRÂREA  nr. 102 Din  27.06.2023 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședinței ordinare din  data de 27.06.2023

HOTĂRÂREA NR. 103 Din 27.06.2023 Privind acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din raza orașului Jibou

HOTĂRÂREA nr. 104 Din 27.06.2023 Privind alocarea de sume pentru premierea familiilor care împlinesc în acest an 50 ani căsătorie

HOTĂRÂREA  nr. 105 Din  27.06.2023 Privind acordarea dreptului de uz şi servitute asupra unor terenuri aparţinând domeniului public al Oraşului Jibou

HOTĂRÂREA  nr. 106 Din  27.06.2023 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  iulie 2023

HOTĂRÂREA  nr. 107 Din  27.06.2023 privind „Completarea  inventarului bunurilor care aparțin  domeniului public al orașului Jibou cu rețelele/branșamentele de apă potabilă și cu  rețelele/branșamentele de canal executate din fonduri proprii de către populație și agenții economici și  predarea acestor bunuri către Asociația Regională pentru dezvoltarea infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș Tisa, în scopul delegării serviciului de alimentare cu apă și canalizare către Compania de apă Someș S.A. Zalău

HOTĂRÂREA nr. 108 Din  27.06.2023 Privind acordarea unui sprijin  financiar  pentru desfășurarea Simpozionului  Internațional  de Arte vizuale ’’Arta în grădină”  editia a-XII-a

HOTĂRÂREA nr. 109 Din  27.06.2023 privind modificarea contractului de comodat nr.9113/14.07.2021 încheiat cu SPORT CLUB ORĂȘENESC JIBOU

HOTĂRÂREA nr. 110 Din  27.06.2023 privind modificarea contractului de comodat nr.9115/14.07.2021 încheiat cu SPORT CLUB ORĂȘENESC JIBOU pentru Bază sportivă

Iulie 2023

HOTĂRÂREA  nr. 111 Din  25.07.2023 privind validarea  Dispozitia nr. 267/03.07.2023 pentru rectificarea bugetului local pe anul trim. III anul 2023

HOTĂRÂREA  nr. 112 Din  25.07.2023 Privind  aprobarea contului de executie bugetară al UAT Oraș Jibou  încheiat la 30 iunie 2023

HOTĂRÂREA  nr. 113 Din  25.07.2023 Privind  aprobarea contului de execuție  bugetară al Spitalului Orășenesc Jibou „Dr. Traian Herța” încheiat la 30 Iunie 2023

HOTĂRÂREA nr. 114 Din 25.07.2023 Privind modificarea Anexei nr.1 din HCL nr 99/2022 privind  aprobarea componenței CONSILIULUI COMUNITAR CONSULTATIV în scopul investigării nevoilor comunității în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului, prevenirii violenței față de copii, școlarizarea copiilor, combaterea absenteismului și abandonului școlar, identificarea de soluții precum și soluționarea unor cazuri concrete

HOTĂRÂREA nr. 115 Din 25.07.2023 privind modificarea anexei nr.1 din HCL nr.57/28.03.2023 privind aprobarea Grupului de Lucru Local ( GLL) și al Planului Local de Acțiune pentru incluziunea romilor

HOTĂRÂREA nr. 116 Din  25.07.2023 privind modificarea comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe aprobată prin HCL nr. 91/29.06.2021

HOTĂRÂREA  nr. 117 Din  25.07.2023 privind aprobarea demarării procedurii de  cumpărare a unui teren intravilan în suprafață de 1088 mp, înscris în CF 51925 Jibou, nr cadastral 51925, situat în zona numită ,,Prund”  în vederea realizării prelungirii străzii Viitorului

HOTĂRÂREA  nr. 118 Din  25.07.2023 privind prelungirea contractului de închiriere a bunului imobil, teren în suprafață de 6,25 mp situat în localitatea Jibou , str.1 Mai

HOTĂRÂREA  nr. 119 Din  25.07.2023 privind prelungirea contractului de închiriere a imobilului în suprafață de 42 mp situat în localitatea Jibou , str. Libertății nr.26 , pentru desfășurarea de servicii cu caracter medical-analize de laborator

HOTĂRÂREA NR. 120 Din 25.07. 2023 privind darea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, către Sport Club Orășenesc Jibou și Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou, a microbuzului SJ-04-POJ proprietate a UAT oraș Jibou

HOTĂRÂREA  nr. 121 Din  25.07.2023 privind prelungirea contractului de închiriere nr.11275 din 10.09.2018 având ca obiect închirierea unui teren în suprafață de 4 mp în localitatea Cuceu nr.60 în vederea amplasării unor echipamente electronice, container tehnic pentru echipamente electronice de comunicații

HOTĂRÂREA  nr. 122 Din  25.07.2023  privind completarea contractului de închiriere 6028 /25.07.2006 pentru spațiul comercial din localitatea Rona nr 15/A, în suprafață de 61 mp

HOTĂRÂREA nr. 123 Din 25.07.2023 privind completarea listei de investiții aprobată prin HCL Nr. 16/31.01.2023  cu următoarele investiții: “Construirea unei baze sportive în Orașul Jibou”  și “Construire blocuri tip ANL pentru tineri în Orașul Jibou”

HOTĂRÂREA nr. 124 Din 25.07.2023 privind aprobarea documentației de urbanism, Plan Urbanistic Zonal (PUZ): Plan Urbanistic Zonal pentru introducerea terenului în intravilan cu UTR IS și ID ”

HOTĂRÂREA  nr. 125 Din  25.07.2023 privind virarea de credite bugetare pe trim III 2023

HOTĂRÂREA  nr. 126 Din  25.07.2023 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  august 2023

HOTĂRÂREA  nr. 127 Din  25.07.2023 privind Aprobarea Regulamentului Turneului „Cupa SCO Jibou”, ediția I

HOTĂRÂREA nr. 128 Din 25.07.2023 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 4.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 229/2023 si Legea 235/2023

August 2023

HOTĂRÂREA NR. 129 Din 04.08.2023 privind aprobarea preluării ca venit la bugetul local a sumei de 200,00 mii lei din excedentul rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli a activităților finanțate integral din venituri proprii

HOTĂRÂREA  nr. 130 Din  04.08.2023 privind virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar

HOTĂRÂREA nr. 131 Din 04.08.2023 privind aprobarea proiectului  “ One day for all!” și alocarea de sume necesare  pentru desfășurarea activităților organizate în cadrul proiectului

HOTĂRÂREA NR. 132 Din 10.08.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția: „Reabilitare și reorganizare funcțională sediul Primăriei și reamenajare Piața Unirii”

HOTĂRÂREA NR. 133 Din 10.08.2023 privind aprobarea proiectului cu titlul „Reabilitare si reorganizare functională sediul Primăriei și reamenajare Piața Unirii”

HOTĂRÂREA NR. 134 Din 10.08.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția: ”MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ PARC INDUSTRIAL – SAT CUCEU, ORAȘUL JIBOU”

HOTĂRÂREA NR. 135 Din 10.08.2023 privind aprobarea proiectului cu titlul: ”MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANA PARC INDUSTRIAL – SAT CUCEU, ORASUL JIBOU”

HOTĂRÂREA NR. 136 Din 10.08.2023 privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia: MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ PARC INDUSTRIAL – RONA – HUSIA, ORAȘUL JIBOU

HOTĂRÂREA NR. 137 Din 10.08.2023 privind aprobarea proiectului cu titlul: MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ PARC INDUSTRIAL – RONA – HUSIA, ORAȘUL JIBOU

HOTĂRÂREA NR. 138 Din 10.08.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția: “Modernizare Coridor de Mobilitate urbană Parc Industrial – P-ta 1 Decembrie 1918 – SAT VAR, orașul Jibou”

HOTĂRÂREA NR. 139 Din 10.08.2023 privind aprobarea proiectului cu titlul: “Modernizare Coridor de Mobilitate urbană Parc Industrial – P-ța 1 Decembrie 1918 – SAT VAR, orașul Jibou”

HOTĂRÂREA NR. 140 Din 10.08.2023 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători  în Orașul Jibou, înființarea Serviciului de Transport Public Local Jibou,  darea în administrare,  Regulamentul  de organizare și functionare, Organigrama, Statul de funcții și  Caietul de sarcini

HOTĂRÂREA nr. 141 Din 29.08.2023 pentru completarea art.1 din  HCL Nr. 123/25.07.2023  privind completarea listei de investiții aprobată prin HCL Nr. 16/31.01.2023  cu următoarele investiții: “Construirea unei baze sportive în Orașul Jibou”  și “Construire blocuri tip ANL pentru tineri în Orașul Jibou”

HOTĂRÂREA nr. 142 Din 29.08.2023 privind trecerea unor terenuri din domeniul privat în domeniul public al orașului Jibou și administrarea Consiliului Local Jibou

HOTĂRÂREA nr. 143 Din 29.08.2023 privind acceptarea ofertei de donație  a suprafaței  de 726 mp teren, compusă din două imobile

HOTĂRÂREA  nr. 144 Din  29.08.2023 privind închirierea provizorie a unui  spatiu cu destinația de locuință  în suprafață de 29,96 mp situat într-un imobil din str.Crinului nr.14

HOTĂRÂREA  nr. 145 Din  29.08.2023 privind privind aprobarea procesului verbal de negociere a prețului final de achizitionare a terenului în suprafață de 1088 mp, înscris în CF 51925, Nr.cadastral 51925 , situat în intravilanul orașului Jibou zona ,,Prund” în vederea  realizării prelungirii străzii Viitorului

HOTĂRÂREA NR. 146 Din 29.08.2023 Privind  modificarea Art 1 din  HCL NR 97 din 29.06.2020 privind participarea UAT Jibou prin cofinantare la achizitionarea de lucrari prin Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale

 HOTĂRÂREA nr. 147 Din 29.08.2023 privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local

HOTĂRÂREA NR. 148 Din 29.08.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției “Amenajare Zonă de promenadă pe Valea Apa Sărată” –Anexa la HCL 148 DIN 29.08.2023

HOTĂRÂREA NR. 149 Din 29.08.2023 privind aprobarea proiectului: “Amenajare Zonă de promenadă pe Valea Apa Sărată” 

HOTĂRÂREA NR. 150 Din 29.08.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare și modernizare Piața Agroalimentară din orașul Jibou, Județul Sălaj” – Anexa la HCL 150 -ACTUALIZARE INDICATORI-PIATA

HOTĂRÂREA NR. 151 Din 29.08.2023 privind aprobarea proiectului: ”Reabilitare și modernizare Piața Agroalimentară din orașul Jibou, Județul Sălaj” 

HOTĂRÂREA NR. 152 Din 29.08.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții: ” REGENERARE URBANĂ CARTIER AVRAM IANCU ȘI SATELE APARȚINĂTOARE” – Anexa la HCL 152 – APROBARE INDICATORI REGENERARE

HOTĂRÂREA NR. 153 Din 29.08.2023 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare spații de joacă și petrecerea timpului liber în Orașul Jibou, judetul Sălaj” – Anexa la HCL 153 – actualizare indicatori locuri de joaca

HOTĂRÂREA NR. 154 Din 29.08.2023 privind aprobarea proiectului: “REGENERARE URBANĂ  ȘI AMENAJARE SPAȚII DE JOACĂ”

HOTĂRÂREA  nr. 155 Din  29.08.2023 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  septembrie 2023

HOTĂRÂREA  nr. 156 Din 29.08.2023 Privind modificarea Organigramei și Statului de funcții al Spitalului orășenesc Jibou ”Dr.Traian Herța”

Septembrie 2023

HOTĂRÂREA nr. 157 Din 26.09.2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social – CLDPS

HOTĂRÂREA  nr. 158 Din  26.09.2023 privind desemnarea consilierilor locali în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învățământ preuniversitar din orașul Jibou pentru anul școlar 2023-2024

HOTĂRÂREA nr. 159 Din  26.09.2023 privind alocarea sumei de 1500 lei, onorariul expert tehnic judiciar în Dosarul nr.2369/1752/2019

HOTĂRÂREA nr. 160 Din 26.09.2023 Privind rectificarea bugetului pe trim III anul 2023

HOTĂRÂREA nr. 161 Din 26.09.2023 privind acordul Consiliului Local al orașului Jibou pentru preluarea în domeniul public al orașului Jibou a imobilului cu destinația de Sală de sport cu tribună 180 de locuri”, situat în str.Firizei nr.4, oraș Jibou

HOTĂRÂREA nr. 162 Din 26.09.2023 privind darea în administrare către Sport Club Orășenesc Jibou a unui imobil, teren cu construcții sub denumirea  ,,Sală de sport cu tribună 180 locuri“ 

HOTĂRÂREA  nr. 163 Din  26.09.2023 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Sălii de Sport, dată în administrarea Sport Club Orășenesc Jibou

HOTĂRÂREA nr. 164 Din  26.09.2023 privind vânzare lemn de foc către populație și valorificarea  unei cantități de masă lemnoasă din pădurea proprietatea  UAT Oraș Jibou pentru necesități proprii

HOTĂRÂREA  nr. 165 Din 26.09.2023 Privind modificarea Statului de funcții al  Spitalului orășenesc Jibou ”Dr.Traian Herța”

HOTĂRÂREA nr. 166 Din 26.09.2023 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al primarului orașului Jibou și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Jibou

HOTĂRÂREA  nr. 167 Din 26.09.2023 privind modificarea HCL nr. 192 din 20.12.2022 privind stabilirea salariilor de bază  pentru funcționarii publici  și personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Jibou și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al orașului Jibou respectiv Poliția locală a Orașului  Jibou, Serviciul Public comunitar local de evidență a persoanelor Jibou, Serviciul Public de Gospodărie comunală, Serviciul Salubrizare Jibou, Sport Club Orășenesc Jibou

HOTĂRÂREA NR. 168 Din  26.09.2023 privind  însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil în suprafață de 12180 mp înscris în cartea funciară nr. 54123 Jibou

HOTĂRÂREA NR. 169 Din 26.09.2023 privind aprobarea modificării și completării anexelor la HCL 29/09.03.2022 privind actualizarea Indicatorilor Tehnico-Economici aprobați prin HCL 157/08.10.2021 pentru investiția ”DEZVOLTAREA REȚELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN SATELE APARȚINĂTOARE ORAȘULUI JIBOU:RONA, HUSIA, CUCEU, JUD. SĂLAJ”

HOTĂRÂREA NR. 170 Din 26.09.2023 privind aprobarea modificării și completării anexelor la HCL 30/09.03.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru  investiția ”DEZVOLTAREA REȚELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN SATELE APARȚINĂTOARE ORAȘULUI JIBOU:RONA, HUSIA, CUCEU, JUD. SĂLAJ”

HOTĂRÂREA nr. 171 din 26.09.2023 privind implementarea proiectului „Imbunătățirea serviciilor de utilitate publică în orașul Jibou județul Sălaj”

HOTĂRÂREA nr. 172 Din 26.09.2023 privind modificarea Statului de funcții la Serviciul Salubrizare Jibou     prin transformarea postului vacant de muncitor necalificat în muncitor calificat

HOTĂRÂREA  nr. 173 Din  26.09.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  octombrie 2023

Octombrie 2023

HOTĂRÂREA  nr. 174 Din 06.10.2023 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., pe baza de protocol a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – ”Construire  bază sportivă de tip 2 -oraș Jibou, str. Stadionului, nr. 15A, județul Sălaj”

HOTĂRÂREA  nr. 175 Din  24.10.2023 Privind aprobarea contului de execuție bugetară  încheiat la 30 septembrie 2023 al UAT Oraș Jibou

HOTĂRÂREA nr. 176 Din 24.10.2023 Privind rectificarea bugetului pe trim IV anul 2023

HOTĂRÂREA  nr. 177 Din  24.10.2023 Privind aprobarea contului de execuție bugetară al Spitalul Orășenesc Jibou „Dr.Traian Herța”,  încheiat la 30 septembrie 2023

HOTĂRÂREA nr. 178 Din 24.10.2023 privind aprobarea documentației de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru reglementare zonă comercială/de servicii și construcții anexe, adăpost cărucioare, amenajare platforme exterioare cu parcări, alei carosabile și pietonale, căi de acces, post trafo, elemente publicitare, amenajare spații verzi, împrejmuire teren, realizare branșamente /devieri utilități, operațiuni cadastrale/notariale, dezmembrări/ alipiri” pe teren – proprietate privată, în suprafaţă de 8960 mp, situat în intravilanul orașului Jibou, Strada Tudor Vladimirescu

HOTĂRÂREA nr. 179 Din  24.10.2023 privind aprobarea finanțării cheltuielilor necesare asigurării mentenanței obiectivului din cadrul proiectului tip de investiții „Construire bazin de înot didactic, str. Firizei nr.7, localitatea Jibou, județul Sălaj”

HOTĂRÂREA nr. 180 Din 24.10.2023 privind alocarea de sume pentru proiectul “Sportul – terapie socială”

HOTĂRÂREA  nr. 181 Din  24.10.2023 Privind neasumarea responsabilității organizării și derulării la nivel local a procedurilor de atribuire a acordurilor – cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României, pentru perioada 2023-2024

HOTĂRÂREA nr. 182 Din  24.10.2023 privind prelungirea contractului de închiriere a imobilului în suprafață de 29.93 mp situat în localitatea Jibou, str. Libertății nr. 27, bl.L19, ap.4, pentru desfășurarea de servicii cu caracter medical – cabinet medical

HOTĂRÂREA nr. 183 Din 24.10.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții “Extindere rețea de canalizare în satele aparținătoare orașului Jibou: Cuceu, Rona Husia și Var”

HOTĂRÂREA  nr. 184 din 24.10.2023 privind aprobarea modificării și actualizării Anexei nr. 2 prevazută în art. 3 din  HCL nr. 58 din 28.03.2022 privind aprobarea coridorului de expropriere și declansarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică de interes local a terenurilor în suprafață totală de 2780 mp înscrise în CF 52057 Jibou, CF 52229 Jibou, CF 52136 Jibou, CF 51757 Jibou, CF 54060 Jibou, CF 51984 Jibou, CF 52125 Jibou, CF 52114 Jibou, CF 52152 Jibou, CF 52303 Jibou, CF 52083 Jibou, CF 51207 Jibou, CF 51206 Jibou, CF 55099 Jibou, CF 52056 Jibou, CF 52092 Jibou, CF 52072 Jibou, CF 54898 Jibou, CF 51894 Jibou, CF 55029 Jibou pentru realizarea obiectivului de investitii, “Construire drum colector aferent drumului de Centură Est Jibou (str. Agrijului)”

HOTĂRÂREA  nr. 185 Din  24.10.2023 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  noiembrie 2023

HOTĂRÂREA  nr. 186 Din 24.10.2023 Privind modificarea Organigramei și Statului de funcții al Spitalului orășenesc Jibou ”Dr.Traian Herța”

HOTĂRÂREA NR. 187 Din 27.10.2023 privind modificarea și completarea anexei 2 la HCL 169/26.09.2023, pentru investiția  ”DEZVOLTAREA REȚELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN SATELE APARȚINĂTOARE ORAȘULUI JIBOU: RONA, HUSIA, CUCEU, JUD. SĂLAJ”

Noiembrie 2023

HOTĂRÂREA  nr. 188 Din  03.11.2023 privind virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar pentru trimestrul IV 2023

HOTĂRÂREA nr. 189 Din 03.11.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții “Construire bloc de locuințe de serviciu pentru specialiști S+P+4E”

HOTĂRÂREA NR. 190 Din 21.11.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico economici și a documentației tehnico-economică faza SF- actualizată, pentru obiectivul de investiții:”Construire centrală electrică fotovoltaică”

HOTĂRÂREA NR. 191 Din 21.11.2023 privind aprobarea depunerii proiectului ”Construire centrală electrică fotovoltaică”, și a bugetului aferent în scopul obținerii finanțării în cadrul programului “Fondul de modernizare în România”

HOTĂRÂREA nr. 192 Din 21.11.2023 Privind rectificarea bugetului pe trim IV anul 2023

HOTĂRÂREA NR. 193 Din 21.11.2023 Privind  alocarea de fonduri cu ocazia sărbătorii zilei de 1 Decembrie

HOTĂRÂREA nr. 194 Din 21.11.2023 Privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024

HOTĂRÂREA nr. 195 Din 21.11.2023 Privind aprobarea programului de măsuri pentru salubrizarea şi igienizarea văilor de pe raza oraşului Jibou şi satele aparţinătoare în anul 2024

HOTĂRÂREA nr. 196 Din 21.11.2023 Privind aprobarea Planului de măsuri privind gospodărirea localităților  pe anul 2024

HOTĂRÂREA nr. 197 Din 21.11.2023 Privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pe anul 2024

HOTĂRÂREA nr. 198 Din 21.11.2023 privind aprobarea Planului de investitii pentru anul 2024, pentru dezvoltarea si modernizarea Serviciului de Salubrizare –componenta Colectare –Transport avand ca sursa de finantare redeventa aferenta Contractului de delegare  prin concesionare a gestiunii activitatilor de salubrizare a judetului Salaj nr 479/2016 constand in achiziționarea de europubele 1100 litri și pubele de 120 litri necesare colectării deșeurilor municipale de la populație și agenți economici.

HOTĂRÂREA nr. 199 Din 21.11.2023 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  decembrie  2023

HOTĂRÂREA  nr. 200 Din  21.11.2023 privind virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar

HOTĂRÂREA nr. 201 Din 21.11.2023 Privind rectificarea bugetului pe trim IV anul 2023

HOTĂRÂREA nr. 202 Din 24.11.2023 Privind darea în administrare a unui imobil, teren în suprafață de 2812 mp înscris în CF nr.53502 Jibou, aparținând domeniului public al orașului Jibou către Liceul Tehnologic ”Octavian Goga” Jibou și actualizarea Listei bunurilor imobile (clădiri și terenuri aferente) proprietate publică a UAT oraș Jibou în care își desfășoară activitatea Liceul Tehnologic Octavian Goga cuprinse în  Contractul de dare în administrare nr.15462/12.12.2019

Decembrie 2023

HOTĂRÂREA nr. 203 Din 06.12.2023 Privind darea în administrare a unui număr de 3 (trei) imobile – teren în suprafață de 12 mp înscris în CF nr.55621 Jibou, teren în suprafață de  42 mp înscris în CF 55615, teren în suprafață de 58 mp înscris în CF 55618 aparținând domeniului public al orașului Jibou, către Liceul Tehnologic Octavian Goga Jibou și actualizarea Listei bunurilor imobile (clădiri și terenuri aferente) proprietate publică UAT oraș Jibou în care își desfășoară activitatea Liceul Tehnologic Octavian Goga, cuprinse în  Contractul de dare în administrare nr.15462/12.12.2019

HOTĂRÂRE NR. 204  Din 08.12.2023 privind aprobarea participării ORAȘULUI JIBOU la „Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Reabilitare și reorganizare funcțională sediul Primăriei și reamenajare piața Unirii”

HOTĂRÂREA NR. 205 Din 12.12.2023 privind aprobarea incheierii unui Acord de Parteneriat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Jibou si Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A pentru realizarea obiectivului de investitii  “Descarcarea traficului din Drumul Expres Jibou – Românași”

HOTĂRÂREA nr. 206 Din 19.12.2023 Privind rectificarea bugetului pe trim IV anul 2023

HOTĂRÂREA  nr. 207 Din  19.12.2023 Privind prelungirea contractului de comodat nr.10922/2008 încheiat între UAT oraș Jibou și Inspectoratul de Jandarmi Sălaj

HOTĂRÂREA nr. 208 Din 19.12.2023 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădirile neîngrijite situate pe str. Agrijului, nr. 1/A, proprietatea Automobil Clubul Român, sucursala Sălaj

HOTĂRÂREA NR. 209 Din 19.12.2023 privind utilizarea sumei de 19.700,00 lei provenită din sponsorizări pentru achiziționarea de pachete tradiționale, specifice perioadei Crăciunului

HOTĂRÂREA  nr. 210 Din  19.12.2023 Privind prelungirea contractului de închiriere nr.12164/2010, pe o perioadă de 1 (un) an, având ca obiect locuință  situată  în orașul Jibou, str.Ronei nr.23

HOTĂRÂREA NR. 211 Din 19.12.2023 privind prelungirea perioadei de implementare, a finalizării proiectului și a cheltuielilor legate de acesta pentru proiectul: REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA ȘCOLII GIMNAZIALE „LUCIAN BLAGA”, JIBOU, cod SMIS 122851

HOTĂRÂREA NR. 212 Din 19.12.2023 privind prelungirea contractului de finanțare nr. 6363/02.12.2020, aferent proiectului “Modernizare Liceu Tehnologic Octavian Goga și Construire Sală de Sport în localitatea Jibou, jud. Sălaj”, cod SMIS 122405

HOTĂRÂREA NR. 213 Din 19.12.2023 privind prelungirea contractului de finanțare nr. 6487/23.12.2023, aferent proiectului: “Modernizarea infrastructurii rutiere și de servicii pentru creșterea calității vieții în Orașul Jibou ”, cod SMIS 126103

HOTĂRÂREA nr. 214 Din  19.12.2023 Privind  aprobarea contului de execuție bugetară al UAT Oraș Jibou  încheiat la 18 decembrie 2023

HOTĂRÂREA nr. 215 Din 19.12.2023 Privind aprobarea contului de execuție bugetară al Spitalul Orășenesc Jibou ”Dr. Traian Herța”,  încheiat la 18 decembrie 2023

HOTĂRÂREA nr. 216 Din 19.12.2023 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din luna  ianuarie  2024

HOTĂRÂREA nr. 217 Din 19.12.2023 privind stabilirea salariilor de bază  pentru funcționarii publici și personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Jibou și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al orașului Jibou respectiv Poliția locală a Orașului  Jibou, Serviciul Public comunitar local de evidență a persoanelor Jibou, Serviciul Public de Gospodărie comunală, Serviciul Salubrizare Jibou, Sport Club Orășenesc Jibou