HOTĂRÂREA nr.159 din 18.12.2018

HOTĂRÂREA  nr.159

Din 18.12.2018

Privind aprobarea cotizatiei începând cu anul  2019 în cadrul Asociației  Regionale pentru dezvoltarea infrastructurii din bazinul hidrografic Someș-Tisa

Consiliul local al orașului JIibou,

Având în vedere:

-adresa nr. 528/03.12.2018 a Asociației  Regionale pentru dezvoltarea infrastructurii din bazinul hidrografic Someș-Tisa prin care se solicită emiterea unei noi hotărâri  privind aprobarea cotizației pe anul 2019 în cadrul Asociației  Regionale pentru dezvoltarea infrastructurii din bazinul hidrografic Someș-Tisa:

-Decizia nr.10/23.11.2018 a Asociației  Regionale pentru dezvoltarea infrastructurii din bazinul hidrografic Someș-Tisa;

-raportul  nr.14778/14.12.2018 a Serviciului Contabilitate

-expunerea de motive a primarului orașului Jibou, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

În conformitate cu perevederile art. 36 alin.( 2) lit c  și d  din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 (3) din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă cuantumul cotizației  UAT Oraș Jibou  de 4683 lei /trimestru începând cu  anul 2019 în cadrul Asociației  Regionale pentru dezvoltarea infrastructurii din bazinul hidrografic Someș-Tisa.

Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnnul primar.

Art.3  Prezenta se comunică  cu:

– Asociației  Regionale pentru dezvoltarea infrastructurii Someș-Tisa

-Instituţia Prefectului- judeţul Sălaj

-Dl.Primar

-Serviciul contabilitate

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Publicitate/mass –media

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           Contrasemnează:

         CSATLOS SANDOR                                     SECRETAR oraș, Opriș Maria