HOTĂRÂREA nr.179 Din  20.12.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.179

Din  20.12.2022

Privind indreptarea erorii materiale prin schimbarea destinatiei  unei zone  cuprinse in Planul Urbanistic  al orasului Jibou  din SP -Parcuri ,Gradini Publice , Scuaruri  si fasii plantate (Publice )  in LC Zona de locuinte individuale   mici (max P+1  sau D+P +M ) dispuse pe aliniament   cu regim  de construire discontinuu

        Consiliul Local Jibou, întrunit în şedinţă ordinara

        Având în vedere:

        -referatul de aprobare nr 11.540   din  16.09 2022al primarului Orașului Jibou;

        -raportul de specialitate nr 11.541   din 16.09.2022  al Compartimentului  Urbanism si amenajarea teritoriului prin care se propune indreptarea erorii materiale prin schimbarea destinatiei  unei zone  cuprinse in Planul Urbanistic  al orasului Jibou  din SP -Parcuri ,Gradini Publice , Scuaruri  si fasii plantate (Publice )  in LC Zona de locuinte individuale   mici (max P+1  sau D+P +M ) dispuse pe aliniament   cu regim  de construire discontinuu ,

        – proiectul de hotarare privind indreptarea erorii materiale prin schimbarea destinatiei  unei zone  cuprinse in Planul Urbanistic  al orasului Jibou  din SP -Parcuri ,Gradini Publice , Scuaruri  si fasii plantate (Publice )  in LC Zona de locuinte individuale   mici (max P+1  sau D+P +M ) dispuse pe aliniament   cu regim  de construire discontinuu .Terenul afectat de eroarea mai sus mentionata este proprietate privata si are destinatia de teren  agricol.

        – HCL  nr 31/30.03. 2021 privind actualizarea registrului spatiilor verzi ; Zona vizata de eroarea mai sus mentionata  nu este cuprinsa in regimul spatiilor verzi .

        – Strategia de dezvoltare a orasului Jibou  aprobata prin HCL nr 95/2017  nu mentioneaza intentia de creare a spatiilor verzi  in zona afectata de eroarea materiala .

         – solicitare punct de vedere  catre MInisterul Dezvoltarii  Lucrarilor Publice  si Administratiei    si raspunsul   la solicitare .

         Potrivit prevederilor art 243  (1) lit a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare

         În temeiul art. 129 (1,2 lit c )art 139 (1.3 ) art  196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

       Art. 1 Se aproba indreptarea erorii materiale prin schimbarea  destinatiei  unei zone cuprinse in Planul urbanistic  al orasului Jibou din  SP 1A  -Parcuri ,gradini publice ,scuaruri si fasii plantate (publice )in LC Zona de locuinte mici (max P+1  sau D+P +M ) dispuse pe aliniament   cu regim  de construire discontinuu, conform anexei parte integranta din prezenta .

      Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentului Urbanism Amenajarea teritoriului Administrarea domeniului public si privat.si cadastru .

       Art.3 Prezenta se comunică  cu :

     – Instituția Prefectului- județul Sălaj

     – Dl. Primar

     – Compartimentului Urbanism Amenajarea teritoriului Administrarea domeniului public si privat si cadastru

     – Publicitate /dosar de ședință 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ:

                    ALMAȘ  IOAN                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                               OPRIȘ MARIA