HOTĂRÂREA nr.188

Din 20.12.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                        

                     HOTĂRÂREA nr.188

Din 20.12.2022

Privind rectificarea bugetului de venituri proprii al

Gradinitei cu Program Prelungit Prichindel

           Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

– raportul de specialitate nr.15906/15.12.2022 al Gradinitei cu P.P ”Prichindel” ;

– referatul de aprobare  nr. 15906/15.12.2022  al domnului primar ;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 ale Consiliului local;

          Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

          Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri proprii al  Gradinitei cu Program Prelungit Prichindel astfel:

                                                                                                                              MII LEI 

VENITURI                                                                                             20,00                                                                                             

331014 Contribuția elevilor si studentilor pentru internate,

Camine si cantine                                                                                    20,00

CHELTUIELI                                                                                        20,00                                                                                                                                                                                           

 Cap 65100301 Invatamant Prescolar

200301 Hrana pentru oameni                                                                    20,00                                                                                             

          Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Gradinitei cu Program Prelungit Prichindel .

Art.3   Prezenta se comunică cu :

          -Dl Primar

          –  Gradinita cu Program Prelungit Prichindel

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ:

                    ALMAȘ  IOAN                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                              OPRIȘ MARIA