HOTĂRÂREA NR.99 Din 11.07.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR.99

Din 11.07.2019

Privind  completarea HCL 94 / 25.06.2019 pentru aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de dezinsecţie,cu o firmă specializată, a unei suprafețe de aproximativ 36000 mp, cu valoarea estimata a serviciului

Având în vedere:

– referatul de aprobare

a primarului orasului Jibou,Avizele comisiilor de specilitate ale consiliului local;

– Referatul de specialitate nr.8534/08.07.2019 al compartimentului Disciplina în construcții și protecția mediului;

În conformitate cu prevederile :

– Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, modificată și completată ulterior ;

– Art. 104 din <LLNK 12016    98 10 201   0 17>Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

– HG  nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din <LLNK 12016    98 10 201   0 17>Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

– Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;         

 În conformitate  cu prevederile   art.129 alin (2) lit  b, coroborat cu alin (4) lit d, din

OUG nr. 57/2019 Codul administrativ;

În temeiul prevederilor art.139 alin( 3), art. 196, alin.(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.  Se aprobă completarea HCL nr.94/2019 pentru aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de dezinsecţie,cu o firmă specializată, a unei suprafețe de aproximativ 36000 mp, cu valoarea estimata a serviciului de 22.000 lei fără TVA.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează domnul primar și Compartimentul disciplină în construcții și protecția mediului.

Art.3 Prezenta se comunică  cu :

-Dl. Primar

-Instituția Prefectului- județul Sălaj

-Comp. Disciplina în construcții și protecția mediului

-Serviciul Buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

-Publicitate /dosar de ședință 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

   MUREȘAN AUGUSTIN                                                 SECRETAR ORAȘ                                                                                          OPRIȘ MARIA