HOTĂRÂREA nr.46 Din 28.04.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.46

Din  28.04.2020

Privind  aprobarea contului de execuție  bugetară pe trim. I 2020

 la Spitalul Orășenesc Jibou

   Consiliul Local al Oraşului Jibou:

   Având în vedere:

            -raportul nr.1102/22.04.2020 al Spitalului Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța inregistrat la primaria orasului Jibou cu nr.4760/22.04.2020 privind aprobarea contului de executie bugetară pe trim I 2020 la Spitalul Orasenesc Jibou;

-Referatul de aprobare nr.4759/22.04.2020  a   domnului Primar ;

            -avizul favorabil  al comisiilor de specialitate a Consiliului Local

Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            În baza prevederilor art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară  al Spitalului Orășenesc Jibou Dr Traian Herța  pe trim.I 2020 astfel:

NR CRT VENITURI COD PREVEDERI INITIALE 2020 PREVEDERI TRIM. I 2020 INCASARI/PLATI 31.03.2020
  VENITURI TOTALE   12.685.000 2.964.000 2.790.062
  Venituri din prest. servicii 331008 335.000 83.000 82.091
  Venituri din contractele incheiate cu casele de asig. sociale de sanatate 331021 4.645.000 1.126.000 1.129.844
  Venituri din contractele incheiate  cu directiile de sanatate publica 331030 1.535.000 380.000 322.788
  Venituri din contract incheiate  cu directiile de sanatate din sume alocate din venituri proprii ale MS 331031 10.000 4.000 0
  Subv. din bug. locale  pt. finatarea ch. curente din domeniul sanatatii 431010 100.000 0 0
  Subv. din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pt. acoperirea cresterilor salariale 431033 6.060.000 1.371.000 1.255.339
  CHELTUIELI TOTALE   12.685.000 2.964.000 2.789.576
  CH. PERSONAL 10 10.975.000 2.512.000 2.488.873
  CH. MATERIALE   din care 20 1.710.000 452.000 300.703
  Bunuri si servicii 20.01 705.000 209.000 139.537
  Reparatii curente 20.02 140.000 30.000 24.311
  Hrana 20.03 180.000 45.000 45.000
  Medicamente 20.04 485.000 121.000 72.965
  Obiecte inventar 20.05 110.000 35.000 17.778
  Alte chelt (depl., preg. profesionala, alte chelt.)   90.000 12.000 1.112

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și  Spitalul orasenesc  Jibou Dr Traian Herța..     

Art.3 Prezenta se comunică cu:

            -Domnul Primar

            -Spitalul Orasenesc Jibou Dr Traian Herța

            -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

            -Dosar hotărâri

            -Publicitate

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ:

         SARKOZI PAUL                                                        SECRETAR GENERAL                                                                                                  OPRIȘ MARIA