HOTARAREA NR. 82 din 26 noiembrie 2013

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR. 82

                                                Din 26 noiembrie 2013

Privind darea in folosinta cu titlu gratuita a unor suprafete de teren Serviciului de Gospodarire a Apelor Salaj  pentru amplasare stalpi de sustinere a sistemului de avertizare alarmare la obiectivul “Punerea in siguranta a Acumularii Cuceu” pentru instiintarea populatiei  la alarme aeriene, chimice si/sau inundatii provocate de avarierea barajului Cuceu

            Consiliuil Local al orasului Jibou intrunit in sedinta ordinara in data de 26 noiembrie 2013,

            Avand in vedere:  expunerea de motive a d.lui primar  privind solicitarea nr. 5589/2013 a Administratiei Nationale “Apele Romane”, Directia Apele Somes Tisa Cluj Napoca- Serviciul de Gospodarirea Apelor Salaj, de a se da in folosinta gratuita teren pentru amplasarea stalpilor de sustinere a sirenelor  pentru instiintarea populatiei la alarme aeriene, chimice si/sau inundatii provocate de avarierea barajului Cuceu,  referatul nr. 5217/30.10.203 al Biroului urbanism, administrarea domeniului public si privat, avizul nr. al comisiei d especialitate nr.1 a Consiliului Local.

            In baza prevederilor art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, recpublicata;

            In temeiul art. 45(3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

                                                HOTARASTE:

            Art.1  Se aproba darea in folosinta gratuita/comodat a unor suprafete de teren,  proprietate publica, Serviciului de Gospodarire a Apelor Salaj  pentru amplasare stalpi de sustinere a sistemului de avertizare alarmare la obiectivul “Punerea in siguranta a Acumularii Cuceu” pentru instiintarea populatiei la alarme aeriene, chimice si/sau inundatii provocate de avarierea barajului Cuceu:

Art.2   Se imputerniceste dl.primar sa semneze contractul de dare in folosinta

gratuita/comodat a terenului pe perioada de 5 ani cu posibilitatea prelungirii prin act aditional in functie de oportunitatea obiectivului.

            Art. 2  Cu ducerea la indeplinire a prezentului se incredinteaza dl.primar.

            Art. 3  Prezenta se comunica cu:

PRESEDINTE DE SEDINTA,

     Stejerean Liviu                                                         Contrasemneaza:

                                                                                     Secretar oras,

                                                                                     Opris Maria