HOTĂRÂREA nr.162 din 18.12.2018

HOTĂRÂREA  nr.162

Din 18.12.2018

Privind decontarea cheltuielilor de transport ale medicilor de la Spitalul orășenesc Jibou  pentru anul 2019 prin alocarea din bugetul local a sumelor necesare potrivit actelor justificative prevazute de lege

Consiliul  local al orașului Jibou,

Avănd în vedere raportul de specialialitate nr.15012/11.12.2018 al secretarului orașului Jibou și Serviciului Contabilitate;

Potrivit prevederilor art.199 din Legea nr.95/2006  privind reforma în sănătate , cu modificările și completările ulterioare;

În  conformitate cu prevederile art.36 ( 2 ) lit. d ,coroborat cu art.36 (6) lit.a, pct.3 din Legea nr 215/2001 legea administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul prevederilor art 45  alin  2 din legea nr 215/2001 legea administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

 

 

Art.1  Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport ale medicilor de la Spitalul orasenesc Jibou  pentru anul 2019 prin alocarea din bugetul local a sumelor necesare potrivit actelor justificative prevazute de lege prezentate de Spitalul Jibou .

Art.2 Prezenta se duce la indeplinire de catre Spitalul JIBOU

Art.3 Prezenta  se comunică  cu

– Spitalul orășenesc JIBOU

-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

-Dl.Primar

-Serviciul buget, finanţe, contabilitate

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Publicitate/mass –media

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           Contrasemnează:

         CSATLOS SANDOR                                     SECRETAR oraș, Opriș Maria