HOTĂRÂREA nr.78

Din 09.06.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                            HOTĂRÂREA nr.78

Din 09.06.2022

Privind rectificarea bugetului pe trim II anul 2022

          Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr.7392/08.06.2022 al Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale ;

– referatul de aprobare  nr. 7391/08.06.2022  al domnului primar ;

– Adresa nr.  SJG-STZ-1127/07.06.2022 si nr. SJG-STZ , AJFP Salaj;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 ale Consiliului local;

          Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul  prevederillor prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe trim II anul 2022  la UAT oras Jibou,astfel:

                                                                                                                                                MIILEI

Majorare trim II Reducere trim IIIReducere trim IV
408.00VENITURI172.00236.00
408.00110202 Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate110202 Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate172.00236.00
408.00CHELTUIELI172.00236.00
150.0065040102 Sc Lucian Blaga 5901 Burse65040102 Sc Lucian Blaga 5901 Burse60.0090.00
148.0065030201 Lic Tehn Octavian Goga 5901 Burse65030201 Lic Tehn Octavian Goga 5901 Burse67.0081.00
110.0065040202 Lic Ion Agarbiceanu 5901 Burse65040202 Lic Ion Agarbiceanu 5901 Burse45.0065.00

       Art.5 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

      Art.6   Prezenta se comunică cu :

          -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ:

        CADAR ANAMARIA                          SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA