HOTARAREA nr 112 din 27. 09. 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA  nr 112   

                                                 din   27. 09.  2016

  Privind rectificarea bugetului local        potrivit deciziei  nr 3/2016 a AJFP  Salaj

Consiliul local al orasului Jibou  intrunit in sedinta ordinara in data de 27. 09. 2016

            Având în vedere:

 – Raportul  nr 11270  din 05.09 2016 a biroului buget contabilitate , adresa nr 533 din 31. 08. 2016 a Administratiei Judetene a finantelor publice Salaj , expunerea de motive a domnului primar , avizul favorabil al comisiei de specialitate  nr 1 a Consiliului local.

            In baza prevederilor art. 19  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            Potrivit  prevederilor art. 38 alin  2 lit b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

           In temeiul art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2016 , potrivit Deciziei nr 3/2016 a AJFP Salaj după cum urmează

      VENITURI                                   

11.02.02 Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilorescentralizaate57,80mii                      

    CHELTUIELI Invăţământ         57,80 miilei Cheltuieli personal                                 

      1.   Sc. Gim. Lucian Blaga      16,30. mii lei

      2    Liceul Octavian Goga        19,00 mii lei

      3.   Liceul Ion Agrabiceanu      22,50 mii lei

Art 2 – Prezenta se duce la indeplinire de catre dl Primar si biroul  Buget , finante contabilitate

Art 3 – Prezenta se  comunica cu

  • Dl. primar
  • Institutia Prefectului Judetului Salaj
  • Biroul Buget , finante , contabilitate
  • Trezoreria  Jibou
  • Consiliul Judetean SALAJ
  • Dosar de sedinta /dosar hotarari
  • Publicitate /mass-media

PRESEDINTE DE SEDINTA                               Contrasemneaza    SECRETAR                                                            

             Micle Corina                                                                    Opris Maria