HOTARAREA NR. 119 Din 24 noiembrie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR. 119

                                                Din 24 noiembrie 2015

Privind alocarea unor fonduri pentru  acordarea unor pachete cu alimente cu ocazia sarbatorilor de Craciun si Anul Nou, pensionarilor care se afla in situatii dificile din punct de vedere material si a starii de sanatate.

            Consiliul Local al Orasului Jibou, intrunit in sedinta ordinara in data de 24 noiembrie 2015,

            Având în vedere:

– adresa nr.21/10.11.2015 a Sindicatului Liber a Pensionarilor Salaj;

– referatul nr. 14333/16.11.2015 al Biroului buget, finanţe, contabilitate prin care se propune alocarea unor fonduri pentru  acordarea a 50 de pachete cu alimente in valoare de 43 lei/ pachet, cu ocazia sarbatorilor de Craciun si Anul Nou, pensionarilor care se afla in situatii dificile din punct de vedere material si a starii de sanatate, avizul comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local Jibou.

-In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

Art. 1 – Se aprobă alocarea sumei de 2150 lei din bugetul local pentru  acordarea a 50 de pachete cu alimente in valoare de 43 lei/ pachet, cu ocazia sarbatorilor de Craciun si Anul Nou, pensionarilor care se afla in situatii dificle din punct de vedere material si sl starii de sanatate.

            Art. 2 – Prezenta se comunică cu:

–    Institutia Prefectului Judetului Salaj

                        PRESEDINTE DE SEDINTA,

                            Pop Iulius Emmanuel                                     Contrasemneaza:

                                                                                                            Secretar oras,

                                                                                                            Opris Maria