HOTĂRÂREA nr .111 Din 27.09.2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA nr .111

                                                Din 27 . 09. 2016

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local pentru luna octombrie 2016

            Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinta  ordinară în data de 27 septembrie 2016

Având în vedere HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

            In temeiul art. 39(1) , 41  si 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1  – Se alege preşedinte de şedinţă   domnul consilier  prof. Pintea Victor 

  pentru conducerea şedinţelor Consiliului Local din luna octombrie  2016

            Art. 2 –  Prezenta se comunică cu:

  • Dl primar
  • Institutia Prefectului Judetului Salaj
  • dosar şedinţă/ dosar hotarari
  • publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează:

         Micle Corina                                                        SECRETAR ORAS,

                                                                                   Opriş Maria