HOTĂRÂREA nr.99

Din 09.06.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.99

Din 09.06.2023

privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția  ”Renovare energetică moderată a blocurilor

BL. I16-I14-I12-I10, BL. G8-G6-I22-I18,BL. G18-G16-G14-G12-G10, Orașul Jibou”

 Consiliul local al orașului Jibou,

 Având în vedere:

-Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr. 7503 / 08.06.2023;

-Raportul de specialitate nr. 7504 / 08.06.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția  ”Renovare energetică moderată a blocurilor BL. I16-I14-I12-I10, BL. G8-G6-I22-I18, BL. G18-G16-G14-G12-G10, Orașul Jibou”;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Jibou;

-Ghidul specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, Componența 5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale – aprobat prin ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 444/2022 și publicat în Monitorul Oficial al României nr. 292 și 292 bis/25.03.2022 cu modificările și completările ulterioare;

-Contractul de finanțare nr. 19607/16.02.2023 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și UAT Orașul Jibou privind acordarea finanțării de către MDLPA pentru implementarea proiectului nr. C5-A3.1-2371, intitulat: ”Renovare energetica moderata a blocurilor BL. I16-I14-I12-I10, BL. G8-G6-I22-I18,BL. G18-G16-G14-G12-G10, Orasul Jibou”

-Finalizarea Documentatiei tehnico-economice faza DALI;

Văzând prevederile:

-Art.44-46  din legea nr.273/2006  privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-HG 907/2016 privind etapele  de elaborare  și conținutul cadru al documentațiilor tehnico -economice aferente obiectivelor/proiectelor  de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul prevederilor art.129(2)lit b, coroborat cu art.129 (4)lit d, art.139(1,3), art.196(1) lit. a)  din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația tehnico-economica (faza DALI) pentru proiectul cu titlul ”Renovare energetică moderată a blocurilor BL. I16-I14-I12-I10, BL. G8-G6-I22-I18,BL. G18-G16-G14-G12-G10, Orașul Jibou”.

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul cu titlul ”Renovare energetică moderată a blocurilor BL. I16-I14-I12-I10, BL. G8-G6-I22-I18,BL. G18-G16-G14-G12-G10, Orașul Jibou”, conform anexei, parte integrantă din prezenta.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  se încredințează  primarul orașului  și Comp. Management de proiecte și achiziții publice.

Art.4 Prezenta  se comunică cu:

–      Instituția Prefectului Județul Sălaj

–      Primarul orașului Jibou

–      Compartimentul Management de proiecte și achiziții publice

–      Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

–      Publicitate /dosar de ședință

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ

   ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                 SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                             TEGLAȘ  RODICA