HOTĂRÂREA NR. 52 Din 26 aprilie 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 52

                                                 Din 26 aprilie 2016

privind  premierea elevilor participanţi şi premiaţi la olimpiadele şcolare judetene si naţionale

            Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26 aprilie 2016;

            Având în vedere referatul nr. 5393/18.04.2016 al  biroului buget, finanţe, contabilitate, expunerea de motive  a d-lui viceprimar şi avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2 si 3;

            In temeiul art. 36(2) lit.d  şi 45(1) din Legea nr, 215/2001 privind administraţia publică locală, repulicată

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă acordarea unor premii  din  bugetul local , cap.540220 ”Alte servicii publice generale-cheltuieli materiale”, elevilor care  au participat la olimpiadele şcolare, faza  judeteana si faza  naţională, astfel:

            Elevii premiaţi şi şcolile de la care provin sunt prevăzuţi în  Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.viceprimar şi 

d-na contabil.

            Art. 4- Prezenta se comunică cu:

Preşedinte de şedinţă,                                             

Petris Flavia                                                                        Contrasemnează:

                                                                                                Secretar oraş,

                                                                                                Opriş Maria