HOTĂRÂREA nr.167 Din 22.11.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                        

HOTĂRÂREA nr.167

Din 22.11.2022

Privind rectificarea bugetului  pe trim IV anul 2022

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr. 14770 / 18.11.2022 al Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale ;

– referatul de aprobare  nr. 14769/18.11.2022 al domnului primar ;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 ale Consiliului local;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului pe trim IV anul 2022 la UAT oras Jibou, astfel:

                                                                                                                                        mii lei

             VENITURI                                                                                                       142,00

30020501 Redevente miniere                                                                                           80,00

350250 Alte amenzi, penalitati si confiscari                                                                    10,00

390201Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice                            52,00         

 CHELTUIELI                                                                                                              142,00

Cap 6502030202 Sc Lucian Blaga                                                                                 27,00       

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica                                                                        27,00

Cap 6502040202 Liceul Ion Agarbiceanu                                                                    50,00

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica                                                                        50,00

74020501 Salubrizare                                                                                                      5,00

710102 Masini, echipamente si mijloace de transport

            Achizitie lama zapada                                                                                            5,00

700250 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si

             dezvoltarii comunale                                                                                          60.00                                                                                     

710130 Alte active fixe                                                                                              

Obiective de investitii:

Elaborare documentatie PUZ-reglementare zona de institutii si servicii intravilan

str. Ronei loc. Jibou                                                                                                          60.00

       Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

        Art.3  Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ:

 FOLTIS FELICIAN RADU                              SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA