HOTĂRÂREA nr.119 din 26. 09. 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ             

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.119

din  26. 09. 2017

Privind rectificarea bugetului local potrivit deciziei  AJFP  Salaj

Consiliul local al orasului Jibou,

Având în vedere:

            -Raportul   nr 10.774 din 21.09. 2017  a biroului buget contabilitate

            -adresa  Administratiei Judetene a finantelor publice Salaj prin care s-a repartizat  suma de 279,00miilei sume defalcate  din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate pentru rectificarea bugetului local pe anul 2017

            -expunerea de motive a domnului primar , avizul favorabil al comisiei de specialitate  nr 1 a Consiliului local.

            In baza prevederilor art. 19  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

             In conformitate cu prevederile OUG nr 63/2017  cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017

            Potrivit  prevederilor art. 38 alin  2 lit b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

              In temeiul art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2017  potrivit anexi parte integranta din prezenta .

            Art.2  Prezenta se duce la indeplinire de catre dl Primar si biroul  Buget , finante contabilitate.

            Art.3   Prezenta se  comunica cu

            -Dl. primar

            -Institutia Prefectului Judetului Salaj

            -Biroul Buget , finante , contabilitate

            -Trezoreria  Jibou

            -Consiliul Judetean SALAJ

            -Dosar de sedinta /dosar hotarari

            -Publicitate /mass-media

                        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

                    Țăran Daniel    plecat din localitate                                                 Secretar oraș

                                                                                                                                    Opriș Maria

 Potrivit prevederilor art 47 din L. 215/2001semneaza 3 consilieri

 Muresan Augustin

 Bujor Ioan

 Sarkozi Paul