HOTĂRÂREA NR.163 Din 22.11.2022

ROMÂNIA                                                                  

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU                                        

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.163

Din 22.11.2022

Privind  alocarea de fonduri cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou

          Consiliul Local al Oraşului Jibou,

          Având în vedere:

          -Referatul de aprobare nr. 14767 din  18.11.2022   a domnului Primar;

          -Raportul nr. 14768 din  18.11.2022   al Serviciului, buget, finanţe, contabilitate privind alocarea de fonduri cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou, respectiv primirea grupelor de colindători formate din preșcolari și școlari și achiziționarea  de dulciuri 1000 pachete x 15lei/pachet=15.000 lei);

          -Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local ;

          În temeiul  prevederillor art. 129(2) lit. d, 129 (14), art.139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1 Se aprobă  alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul local  pentru achiziționarea  a 1000 pachete x 15lei/pachet cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou , pentru primirea grupelor de colindători formate din școlari  și preșcolari.  Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

           Art.3 Prezenta se comunică cu:

          -Dl.Primar

          -Serviciul buget, finanţe, contabilitate

          -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

          -Trezoreria Jibou

          -Dosar hotărâri

          -Publicitate/mass media

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ:

    FOLTIS FELICIAN RADU                  SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA