HOTĂRÂREA nr.196 Din 21.12.2021 privind aprobarea Planului de investitii pentru anul 2022, pentru dezvoltarea si modernizarea Serviciului de Salubrizare –componenta Colectare –Transport avand ca sursa de finantare redeventa aferenta Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii activitatilor de salubrizare a judetului Salaj nr 479/2016 constand în achizitionarea si montarea camerelor de luat vederi în zonele vulnerabile(depozitari necontrolate)

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                              

HOTĂRÂREA nr.196

Din 21.12.2021

privind aprobarea Planului de investitii pentru anul 2022, pentru dezvoltarea si modernizarea Serviciului de Salubrizare –componenta Colectare –Transport avand ca sursa de finantare redeventa aferenta Contractului de delegare  prin concesionare a gestiunii activitatilor de salubrizare a judetului Salaj nr 479/2016 constand în achizitionarea si montarea camerelor de luat vederi în zonele vulnerabile(depozitari necontrolate)

          Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare  nr.15069/08.12.2021 a domnului primar;

-Raportul nr. 15070/08.12.2021 al Compartimentului Disciplina în Construcții și Protecția Mediului;

          -Contractul  de delegare  prin concesionare a gestiunii activităților de salubrizare a județului Sălaj, componența Colectare-Transport nr.479/07.12.2016 ;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate  ale Consiliului local nr.1,3 ;

-Adresa nr.13939/10.11.2021 a  ADI ECODES  SĂLAJ  privind cuantumul redevenței  care s-ar cuveni a fi transferată  către UAT oraș JIBOU pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021  în suma de 78970 lei ;

Potrivit prevederilor OUG nr. 198 /2005 privind  constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență  financiară  nerambursabilă  din partea Uniunii Europene ;

       Văzând prevederile   art.129  (2) lit. d) coroborat cu art.129 (7) lit n,  art.139  (1,3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

       În  temeiul prevederilor art. 196 (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1 Aprobarea Planului de investiții pentru anul 2022, pentru dezvoltarea si modernizarea Serviciului de Salubrizare –componenta Colectare –Transport avand ca sursa de finantare redeventa aferenta Contractului de delegare  prin concesionare a gestiunii activitatilor de salubrizare a judetului Salaj nr 479/2016 constand în achizitionarea si montarea camerelor de luat vederi în zonele vulnerabile(depozitari necontrolate).

     Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către domnul Primar și Compartimentul Disciplina în Construcții și Protecția Mediului.

     Art.3 Prezenta  se comunică cu:

          – dl. Primar

          – Instituția Prefectului –județul Sălaj           

          – Adi Ecodes   SALAJ

         – Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

          – Compartimentul Disciplina în Construcții și Protecția Mediului

         – Compartimentul management de proiecte și achiziții publice

          – Dosar de ședință

          – Publicitate

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ:

       ȚELEA MURESAN VALENTIN                               SECRETAR GENERAL

                                                                                                         OPRIȘ MARIA

PLANUL DE INVESTITII

Pentru anul 2022, pentru dezvoltarea si modernizarea Serviciului de salubrizare- componenta Colectare- Transport din orasul Jibou, avand ca sursa redeventa aferenta Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii activitatilor de salubrizare a Judetului Salaj nr.479/07.12.2016

Nr. Crt.Denumirea investitieiAmplasament si caracteristiciValoarea estimata              lei
1.Achizitionarea si montarea camerelor de luat vederi necesare extinderii sistemului de supraveghere in zonele vulnerabile (depozitari necontrolate de deseuri)Conform caietului de sarcini ce va fi elaborat in vederea achizitieiSuma incasata din redeventa  

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ:

       ȚELEA MURESAN VALENTIN                               SECRETAR GENERAL

                                                                                                         OPRIȘ MARIA