HOTĂRÂREA  nr.107

Din  29.08.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.107

Din  29.08.2022

privind prelungirea contractului de închiriere a bunului imobil: teren în suprafață de 6,25 mp situat în localitatea Jibou , str.1 Mai

          Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere:

         -raportul de specialitate Nr.9887 din  19.08.2022 al Compartimentului contabilitate prin care se propune prelungirea contractului de închiriere a bunului imobil: teren în suprafață de 6,25 mp situat în localitatea Jibou , str.1 Mai,(lângă magazinul Oncos ) suprafață de teren cu destinație de vânzare flori;

          -referatul de aprobare nr. 9887  din  19.08.2022 al domnului Primar și avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 ale Consiliului local;

          -cererea nr. 9611 din 10.08.2022, prin care dna Rosmalint Ecaterina în calitate de administrator a întreprinderii individuale Rosmalint Ecaterina solicita prelungirea pe o perioada de 1 an de zile a contractului cu nr. 11588 din 13.09.2016, prelungit anual prin acte adiționale succesive, ultimul fiind actul adițional cu nr.10861/29.09.2020;

          În conformitate  cu prevederile   art.129  alin (2) lit  c, coroborat cu alin (6) lit. a, din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

         În temeiul prevederilor art.196 alin.1 lit.a,  din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă  prelungirea cu 1 an de zile a contractului de închiriere  nr.11588 din 13.09.2016 prelungit succesiv prin acte adiționale pentru terenul în suprafață de 6,25 mp situat în localitatea Jibou, str.1 Mai.Plata chiriei se indexeaza anual cu rata inflatiei.

          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentul contabilitate.

          Art.3 Prezenta se comunică  cu :

– Instituția Prefectului- județul Sălaj

– Dl. Primar

– Compartimentul Contabilitate

– Publicitate /dosar de ședință 

– II Rosmalint Ecaterina

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

     PASCALAU VLAD                      SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA